การเรียนระดับอุดมศึกษา: เห็นคุณค่าหรือเพื่อใบปริญญา

Main Article Content

สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

Abstract

การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาระดับหลังมัธยมศึกษา ซึ่งมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี  และระดับสูงกว่าปริญญาตรี  ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ   การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากผู้เรียนจะได้รับใบปริญญาบัตรที่แสดงถึงเป็นความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้ว  ผู้เรียนยังควรเห็นคุณค่าของการเรียน เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และที่สำคัญควรคำนึงถึงการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน  ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตอย่างสมดุล  การรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  และการเชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ