การบริหารจัดการภารกิจกระทรวงแรงงานตามนโยบายภาครัฐแนวใหม่กับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้า

Main Article Content

อำมร เชาวลิต

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  (1) การบริหารจัดการภารกิจของกระทรวงแรงงานตามนโยบายภาครัฐแนวใหม่กับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้า (2) ความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจของกระทรวงแรงงาน กับการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ทศวรรษหน้า โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการในกระทรวงแรงงาน จำนวน 10, 383  คน ได้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,014 คนจากการสุ่มอย่างมีสัดส่วนจากผู้บริหาร 3 ระดับ  สถิติเชิงพรรณนาใช้หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สหพันธ์คาโนนิคอลใช้หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยกับภารกิจกระทรวงแรงงานด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในภาพรวมระดับปานกลาง โดยเห็นว่ากระทรวงมีขีดความสามารถในด้านการประกันความมั่นคงในการทำงานมากที่สุด รองลงมาคือการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการจัดองค์การและการกำหนดนโยบาย กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อการบริหารองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมระดับปานกลาง และมีความเห็นต่อการบริหารองค์ความรู้มากที่สุด รองลงมาคือ  ด้านการประเมินองค์ความรู้ขององค์การ และด้านสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล โดยมีความเห็นต่อการบริหารองค์ความรู้ขององค์การด้านการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย