นโยบายภาครัฐในการกำกับดูแลความพร้อมของตลาดบัตรการเงินการบริหารจัดการขององค์การสถาบันการเงินในประเทศไทย

Main Article Content

เหมโชค สิงห์สมบุญ

Abstract

การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) นโยบายภาครัฐในการกำกับดูแลความพร้อมของตลาดบัตรการเงินทั้งความพร้อมของประชาชน ความพร้อมของธนาคาร ความพร้อมของตลาดและความพร้อมของกฎหมาย (2) การบริหารจัดการขององค์การสถาบันการเงินในด้านการบริหารการตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหารงานด้านความเสี่ยง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีและการบริหารงานองค์กร (3) ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของตลาดบัตรการเงิน กับการบริหารจัดการสถาบันการเงิน  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2,050 คน สุ่มจากผู้บริหารและพนักงาน ในองค์การธนาคารพาณิชย์ ที่ประกอบธุรกิจบัตรการเงินจำนวน 22,500 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาใช้ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคโนนิคอลหาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของตลาดบัตรการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงิน  ผลการวิจัยพบว่า พนักงานในองค์การธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจบัตรการเงินมีความเห็นว่า ความพร้อมของตลาดบัตรการเงินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีความพร้อมของประชาชนมากที่สุด รองลงมาคือ ความพร้อมของตลาด ความพร้อมของธนาคาร โดยมีความพร้อมทางกฎหมายน้อยที่สุด ในด้านการบริหารบัตรการเงิน พนักงานในองค์การธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจบัตรการเงิน มีความเห็นต่อระดับการบริหารบัตรการเงินภาพรวมในระดับมาก มีการบริหารบัตรการเงิน ด้านเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารงานองค์การและการบริหารการตลาด โดยเห็นว่า การบริหารบัตรการเงินในด้านการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของตลาดบัตรการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินโดยรวมมีความสัมพันธ์กัน

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย