การตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งทางการจัดการในองค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ

Main Article Content

ธีรยุทธ สามเตี้ย

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะความขัดแย้งทางการจัดการในองค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐในด้านความขัดแย้งด้านการวางแผน  ความขัดแย้งด้านการจัดการองค์การ ความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ความขัดแย้งด้านการปฏิบัติงานและความขัดแย้งในการประเมินผล  (2) การตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งในด้านการตัดสินใจตามหลักเหตุผล  การตัดสินใจเชิงข้อมูล  การตัดสินใจเชิงสถานการณ์และการตัดสินใจเชิงระบบ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความขัดแย้งทางการจัดการ กับการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานในองค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จำนวนประชากร 14,730  คน ซึ่งเป็นผู้บริหาร 3 ระดับ เมื่อสุ่มอย่างมีสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,137 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลใช้ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานในองค์การอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีภาวะความขัดแย้งทางการจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง พนักงานมีความเห็นว่าองค์การมี  ความขัดแย้งในด้านการวางแผนน้อยที่สุด และเห็นว่าองค์การมีความขัดแย้งด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากกว่าด้านอื่น  ในด้านการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้ง  พนักงานมีความเห็นต่อระดับการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งขององค์การในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยเห็นว่า องค์การมีการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้งด้านการตัดสินใจตามหลักเหตุผลมากที่สุด และมีภาวะความขัดแย้งด้านการตัดสินใจเชิงข้อมูลน้อยที่สุด  ผลการทดสอบสมมติฐานพบความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะความขัดแย้งทางการจัดการ กับการตัดสินใจในภาวะความขัดแย้ง

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย