การเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้งานของคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวง กับคอนกรีตมวลเบาแบบปกติ

Main Article Content

Jaran Ratanachotinun

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงลักษณะวงกลมต้นแบบมีการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับคอนกรีตมวลเบาแบบปกติทั่วไป โดยทำการทดสอบการรับน้ำหนักตามมาตรฐาน มอก.และการกันความร้อนของคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงลักษณะวงกลมโดยประเมินจากการสำรวจข้อมูลที่ได้จากการทดสอบกล่องตัวอย่างที่ติดตั้งคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงและคอนกรีตมวลเบาแบบปกติ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการรับน้ำหนักคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงลักษณะวงกลมมีค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้  การลดน้ำหนักของตัววัสดุคอนกรีตมวลเบาที่เกิดจากรูกลวงส่งผลต่อการลดน้ำหนักกระทำต่อโครงสร้างทำให้สามารถออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อประหยัดต้นทุนก่อสร้าง รวมทั้งการลดต้นทุนของวัตถุดิบสำหรับการผลิตคอนกรีตมวลเบา คอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงลักษณะวงกลมที่มี 4 รู จะมีประสิทธิภาพการกันความร้อนที่ดีทีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตมวลเบาแบบปกติทั่วไปและแบบมีรูกลวง 3 รู ดังนั้นคอนกรีตมวลเบาแบบมีรูกลวงลักษณะวงกลมสามารถนำไปใช้งานก่อสร้างอาคารได้จริงและมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนและลดอุณหภูมิภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย