ต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ออนไลน์เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

Main Article Content

NorathepSakphet Sakphet

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ออนไลน์เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ 2) ประเมินต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ออนไลน์เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ซึ่งวิธีการศึกษาผู้วิจัยได้พัฒนาระบบโดยใช้ภาษาPHP และฐานข้อมูล MySql ส่วนการสร้างแผนที่ใช้กูเกิลแมปส์ เอพีไอ (Google Maps API) เป็นหลักในการพัฒนาตัวโปรแกรมและพัฒนาระบบในรูปแบบ Web Application ที่สามารถทำงานได้ในหลายระบบปฎิบัติการ เช่น Android, iOS, Windows เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบได้สะดวกยิ่งขึ้น ผลการศึกษาพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีจุดเด่น คือ 1) สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดทั้งรูปภาพข้อความและรายงานสถานการณ์ผ่านหน้าเว็บที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ 2) ระบบสามารถทำงานได้ในหลายระบบปฎิบัติการหรือข้ามแพลตฟอร์ม เช่น Android, iOS, Windows 3) ระบบสามารถแสดงตำแหน่งพิกัดของผู้ใช้งานได้และสามารถค้นหาสถานที่สำคัญ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประสานงานน้ำท่วม หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ 4) ระบบสามารถกำหนดขอบเขตรัศมี จุดเสี่ยง พื้นที่น้ำท่วม หรือพื้นที่เฝ้าระวัง ตามระดับความรุนแรงในพื้นที่ สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ออนไลน์ทั้ง 2 ด้าน พบว่า ด้านการออกแบบโปรแกรม ( = 4.7) มีคะแนนความพึงพอใจของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอีกด้าน คือ ด้านการใช้งานโปรแกรม ( = 4.4) พบว่า มีความพึงพอใจของระบบอยู่ในระดับมาก

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย