การจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอนสู่มาตรฐาน ISO 50001

Main Article Content

Theerapong Borirak

Abstract

ความต้องการใช้พลังงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง     จึงเป็นภาระแก่ประเทศในการลงทุนเพื่อจัดหาพลังงานตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ยังไม่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยเหตุนี้  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ทำการตรา“พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550” จากข้อกำหนดตามกฎกระทรวงและมาตรฐานการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 กำหนดให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม การจัดการพลังงาน อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร การดำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอนซึ่งมีหลายส่วนสอดคล้องกับ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) มาตรฐานการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ในปี 2554 

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ