เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพ

Main Article Content

Nucharin Photharos

Abstract

เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพใช้ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยและใช้คัดแยก แบ่งกลุ่มผู้เจ็บป่วย และพยากรณ์อัตราการอยู่รอดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของผู้ป่วยในอนาคต  เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพแบบทั่วไป และเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพแบบเฉพาะโรค ปัจจุบันมีเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพจำนวนมากทั้งที่สร้างขึ้นใหม่หรือเครื่องมือที่แปลจากต้นฉบับจากต่างประเทศให้เราเลือกใช้ บทความนี้ได้รวบรวมเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตทางสุขภาพบางส่วนที่นิยมใช้ประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพทั่วไป โรคไต โรคหัวใจและมะเร็ง ซึ่งบุคคลที่ต้องการจะใช้เครื่องมือวัดนี้ควรขออนุญาตใช้เครื่องมือและหาคุณสมบัติเชิงจิตวิทยา (psychometric properties) ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนั้น ๆ             

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ