ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว

Main Article Content

Chitlada Maimun ฺBundith Rattanatai Sombat Teekasap

Abstract

บทความนี้ นำเสนอหลักการของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งประกอบด้วย วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว และเทคโนโลยีไอทีสีเขียว โดยแต่ละเครื่องมือได้แสดงตัวอย่างงานวิจัยและผลที่ได้จากการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และสุดท้ายเป็นการนำเสนอแผนภาพแนวคิดของระบบอุตสาหกรรมสีเขียวที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงเครื่องมือกับระบบการผลิตเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ