แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้สูงอายุ

Main Article Content

Pimolorn Tanhan

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้สูงอายุ เพราะอัตราความสนใจการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีอัตราการดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้งานน้อยเพราะผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเพราะการเปลี่ยนทางด้านร่างกายทำให้มีข้อจำกัดมากขึ้น ทั้งปัญหาทางการมองเห็น การได้ยิน การควบคุมกล้ามเนื้อ ประกอบกับแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการยังไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน และพฤติกรรมการเลือกใช้งานแอพพลิเคชั่นของผู้สูงอายุที่จะใช้งานตามกันในกลุ่มเพื่อน ต่างจากคนในกลุ่มอายุอื่นที่เลือกใช้งานแอพพลิเคชั่นตามกระแสความนิยมของสังคม

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ