EAU Heritage Journal: Science and Technology

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และการวิจารณ์หนังสือ ในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารวิชาการบิน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาเป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดการพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป

Vol 13 No 2 (2019): May-August

Published: 2019-08-16

การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ

ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์, จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย

1-16

การจัดตารางห้องสอบด้วยอัลกอริธึมมด

นิกร โภคอุดม, กัญจน์ณิชา โภคอุดม

175-185

ข้อกำหนดทางเภสัชเวทของใบและรากตองแตก

ธีระวัฒน์ บุญโสม, สุรพงษ์ เก็งทอง, นันทพร สิริรัตนกูล, ณิชารีย์ ฤชาอุบล

200-212

ปัจจัยที่มีผลต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทิพานันท์ ตุ่นสังข์, ภัทรพรรณ บุญศิริ, วิภาดา ศรีเจริญ, นิธิพงศ์ ศรีเบญจมาศ, กิ่งแก้ว สำรวยรื่น, เอกภพ จันทร์สุคนธ์, อนงค์นาฏ คงประชา

254-266

AVIATION WEATHER

บุญมี จันทร์สวัสดิ์

320-322

View All Issues
Indexed in tci