วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับตีพิมพ์บทความ ได้แก่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการวิจารณ์หนังสือ ในสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารวิชาการบิน หรือศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่องมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา เป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอด การพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชา

Published: 2018-08-28

Forecasting of Forensic Toxicological Cases at the Institute of Forensic Medicine, Police General Hospital Using Time Series Analysis

Wachirawich Tungtananuwat, Parinya Phoemlap, Peerumpa Nootcharoen, Weeraya Kongpakpien, Kridsada Anuntawuttikul, Somsong Lawanprasert

1-12

Organization Carbon Footprint Assessment of Eastern Asia University

Thitikorn Maimun, Sombat Teekasap, Athikorn Sareephattananon, Bundith Rattanatai

195-209

Monitoring Organic Loading of Onsite Wastewater Treatment Systems in the Songkhla Lake Basin

Kamonnawin Inthanuchit, Kwankamon Kunpitak, Nadda Podam, Hirunwadee Suwibul, Sucheewan Yoyruroob

225-239