Published: 2014-12-12

เซนเซอร์สำหรับวัดออกซิเจนที่ละลายน้ำได้

ชนิศนันท์ สุงาม, อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์

32-39

ภัยในหน้าหนาวจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5X)

ธิดารัตน์ ผลพิบูลย์, อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์, อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์

40-46

Web 2.0: สิทธิในการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมสารสนเทศ

ปัทมาภรณ์ ธรรมทัต, สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์

59-67

การซ่อนลายน้ำในภาพดิจิตัลโดยใช้ฟัซซี่ซีมีนและระบบอาณานิคมมด

กัญจน์ณิชา โภคอุดม, ยุทธพงษ์ รังสรรค์เสรี, สุปราณี วงษ์แสงจันทร์

80-88