Published: 2014-12-14

การประมวลผลแบบเมฆ

ธนัญชัย ตรีภาค

20-23

การออกแบบศูนย์ข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานและขนาดขององค์กร

ศิริวรรณ ภิรมย์ฤทธิ์, สุคนธ์ทิพย์ ทินาภรณ์

30-38

นวัตกรรมการสอนสถิติ

เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย

39-46

ชุดทดสอบการกระจายแสงควบคุมด้วยสเต็ปปิ้งมอเตอร์

พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ, อติกร เสรีพัฒนานนท์, ธนากร น้ำหอมจันทร์

110-116