Published: 2015-08-05

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว

ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์, บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์, สกุลทิพย์ พนาภักดี, รุ้งตะวัน สุภาพผล

37-42

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาการควบคุมยาสูบ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์, สุลี ทองวิเชียร, สุพัตรา มะปรางหวาน, นุชนาท ประมาคะเต, รัชยา รัตนะถาวร

53-59

เตาเผาถ่านผลไม้ดูดกลิ่น

ธีรพงศ์ บริรักษ์, พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ

95-102