Published: 2015-08-26

การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว

ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์, รุ้งตะวัน สุภาพผล, วรอนงค์ พฤกษากิจ, พรรณนารี ชัยวิชิต

48-55

ฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของน้ำมันรำข้าวต่อเซลล์มะเร็งตับ

ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์, รุ้งตะวัน สุภาพผล, วรอนงค์ พฤกษากิจ, พรรณนารี ชัยวิชิต

56-67

การศึกษาผลของค่าความต้านทานดินต่อประสิทธิภาพตัวนำล่อฟ้า

ธนากร น้ำหอมจันทร์, อดิกร เสรีพัฒนานนท์, พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ

76-84

สื่อการสอนเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบของ IMMCAI

ประภาพร กุลลิ้มรัตน์ชัย, ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ

91-98

การวัดโคโรนาดีสชาร์จจากการทดสอบฉนวนแข็งตามมาตรฐาน IEC 60243-1

อติกร เสรีพัฒนานนท์, พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ, ธนากร น้ำหอมจันทร์

105-112

ดีไซน์+คัลเจอร์ 3

บุษยมาส สินธุประมา

113-115

ชีวิตนี้สำคัญนัก

สุภกัญญา ชวนิชย์

116-117