Return to Article Details การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย Download Download PDF