Return to Article Details โมเดลการจัดการองค์การที่มีความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน Download Download PDF