EAU Heritage Journal Social Science and Humanities https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci <p>วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และการวิจารณ์หนังสือ&nbsp;ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บทความทุกเรื่อง มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชาเป็นผู้ประเมินบทความ (double blinded peer review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดการพัฒนาในศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> Eastern Asia University en-US EAU Heritage Journal Social Science and Humanities 2286-6183 บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น สังคมสูงวัย: กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/193976 <p>Nowadays, Thailand is becoming an ageing society because of the proportion of the elderly people has increased while the proportion of children and working people have decreased. The elderly should develop their competencies in daily life with dignity. Elder social activity participation is both necessary and important; and there are many kinds of social activities. For example (1) participation activities (2) volunteer work activities (3) extra income activities (4) recreational activities (5) religious activities 6) educational activities and (7) wisdom transferred activities. These activities can be promoted for both elder health as well as social and economic well-being to improve the good quality of life. The social activities at the personal or group level must be supported by families, communities, societies and government or non-government sectors in all areas. In order to apply these in a variety of social activities, and for participation to the activities with other ages, these social activities are the main components to support an ageing society in Thailand.</p> รุจา รอดเข็ม ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 1 9 Promoting an Approach of English Language Coaching in Thailand https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/193982 <p>Nowadays, the establishment of English education programs in Thailand are thriving, and are in constant demand among learners who have a desire to compete in the ever-growing global economic arena. Although the existing landscape of English language education at the tertiary level in Thailand has undergone tremendous changes over the past decade, the effort made in teaching and learning continues to show limited progress. This exploration has drawn upon leading primary academic documentary sources as to how incorporating innovative language coaching for the creation of an effective English learning environment in higher education institutions may assist in the promotion of proficient English learners in the Kingdom of Thailand.</p> David D. Perrodin Kulchalee Thupatemee ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 10 18 มุมมองของผู้สอนชาวจีนที่มีต่อปัญหาทางด้านการเรียนภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะของผู้เรียนชาวไทยและวิธีการแก้ไขปัญหา กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาจีนศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/193990 <p>The purpose of this academic article, a case study of teaching Chinese to Thai students, is to describe Chinese language learning problems of Thai students. This analysis is from the native teacher’s perspective after examining the listening, speaking, reading and writing skills of Thai students who are majoring in Chinese studies in Eastern Asia University. It was found that all skills are not developed as effectively as expected. Therefore, gathering relevant information and the right problems for analysis is important in order to reach the solution of those educational problems.</p> เด็ง จินยู วิภาพรรณ ขุนบุญจันทร์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 19 25 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่: บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/193994 <p>Modern human resource management is changing. Formerly, human resource management was inflexible, sequential, and focused on management processes and centralized management. These concepts changed to modern human resource management that uses strategy and participation of stakeholders for management procedure. And, it considers internal and external conditions. These changes affect the stakeholders in human resources management, so they must change their role for them. The changing points about skill, knowledge and ability include 5 issues, such as (1) strategy (2) strategic human resource management (3) measuring human resource performance (4) human resource management technology and innovation (5) competency of human resource managers. Stakeholders have accepted the fact that they can depend only on themselves when dealing with their changing roles given the opportunity for potential development and opportunities to get involved with organizational strategy.</p> อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 26 34 การบริหารประสบการณ์ลูกค้าสามารถสร้างความพึงพอใจและความภักดีต่อธุรกิจได้จริงหรือ https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/193999 <p>บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้า&nbsp; ความพึงพอใจของลูกค้า และความภักดีที่ลูกค้าที่ต่อธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารประสบการณ์ลูกค้าของธุรกิจที่สามารถสร้างความพึงพอใจ และความภักดีที่ลูกค้ามีต่อธุรกิจ&nbsp; ผลการศึกษาพบว่า การบริหารประสบการณ์ลูกค้าผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ มีคุณค่า&nbsp; ทำให้รู้สึกประทับใจ &nbsp;เกิดความพึงพอใจ&nbsp; มีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า คุณภาพการให้บริการ และต้องการกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ำ&nbsp; จนกลายเป็นความภักดีในสินค้าและความภักดีต่อธุรกิจ</p> ศิรประภา ศรีวิโรจน์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 35 43 Academic Administration of the Chinese Language Study Program in Upper Secondary Schools of Bangkok, Thailand https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/194273 <p>The objectives of this independent study were (1) to study the level of academic administration of Chinese language study programs in upper secondary schools of Bangkok (2) to identify the guidelines to improve academic administration of Chinese language study programs in upper secondary schools of Bangkok. The samples were 86 teachers or administrators who were selected for this study by random sampling and using Krejcie and Morgan table. The instruments used in collecting data were questionnaires and interviews. The statistics utilized in this study were frequency, percentage, mean and standard derivation. The findings showed that: the overall level of academic administration of Chinese language study programs in upper secondary schools of Bangkok was at high level. The guidelines to improve academic administration of Chinese language study program in upper secondary schools of Bangkok were to (1) increase Chinese courses in order to ensure the quality of teaching (2) choose the suitable Chinese teaching materials (3) control the students capacity in each class (4) reduce the reliance on Chinese volunteer teachers, (5) speed up the construction of local Chinese teacher teams in Thailand (6) improve teachers’ level of teaching abilities (7) stimulate &nbsp;and motivate students’ interest in studying Chinese (8) set up effective supervision systems and (9) use an instrument with combination of oral and written tests to measure and evaluate the Chinese language &nbsp;performance of students.</p> Yundi Zhuang Kitpinit Usaho ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 44 58 Leadership of Secondary School Principals Affecting School Effectiveness on Chinese Language Study Program in Pathumtani, Thailand https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/194281 <p>This research aimed to (1) study the levels of leadership of secondary school principals and school effectiveness in Pathumtani, Thailand (2) study the relationship between the leadership of secondary school principals and school effectiveness in Pathumtani, Thailand (3) propose guidelines for the leadership of secondary school principals affecting school effectiveness in Pathumtani, Thailand. The sample size consisted of 10 school principals and 20 teachers. The statistics used were mean, standard deviation, Cronbach's alpha and Pearson product-moment correlation. The research findings were as follows (1) the level of leadership of secondary school principals was high with self-identity, building relationships, leading for teaching, learning, developing partnerships and managing school programs, while the school effectiveness was high with teachers’ quality. (2) The level of leadership of secondary school principals requires developing shared direction and developing learning culture. However, the level of school effectiveness at developing students’ learning performance and outcomes need to be improved. (3) The relationship between school principals’ leadership and the school effectiveness has a positive correlation. (4) The guideline for improving leadership of secondary school principals include fostering leadership by developing shared direction, developing culture and having self-identity.</p> Xidan Deng Kitpinit Usaho ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 59 69 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ เรื่อง การวัดความยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/194287 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์&nbsp; ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสารอด กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 20 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม&nbsp; เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ จำนวน 10 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว <br> (3) แบบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย&nbsp; ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน one sample t – test&nbsp; และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า&nbsp; นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60&nbsp; อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยได้คะแนนเฉลี่ย 19.55 คิดเป็นร้อยละ 65.17 และนักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการเรียน เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้วิธีการสอนแบบสตอรี่ไลน์ อยู่ในระดับดี โดยได้คะแนนเฉลี่ย 7.15 คิดเป็นร้อยละ71.50</p> จิรวดี รอดสุด ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ต้องตา สมใจเพ็ง ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 70 79 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถาม https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/194290 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คำถามและ (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คำถามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้<br> ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 27 คนซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่มจากจำนวน 6 ห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คำถามจำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คำถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต <br> ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยใช้การสอนแนะให้รู้คิดร่วมกับการใช้คำถามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05และคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ว่ามีความเหมาะสม</p> กรุณา กังสนานนท์ ชานนท์ จันทรา ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 80 92 แนวทางการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/194291 <p>การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและมีการใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 240 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการติดตาม กำกับ และประเมินผล ด้านการวางแผน และ ด้านการนำแผนไปปฏิบัติ ตามลำดับ ปัญหาการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านติดตาม กำกับ และประเมินผล ด้านการวางแผน และด้านการนำแผนไปปฏิบัติ ตามลำดับ และ แนวทางการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ พบว่า (1) ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษควรให้ความสำคัญกับ 4 M’s ได้แก่ เงิน คน วัสดุอุปกณ์ และวิธีการ (2) ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามและประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการโดยให้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก และ (3) สถานศึกษาควรจ้างบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษ</p> สิทธา เสาร์แดน สงบ อินทรมณี ธีระดา ภิญโญ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 93 103 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/194293 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา&nbsp;&nbsp; ปีที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิและศึกษาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกเชิงปริภูมิ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ และข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อจบในแต่ละหน่วยย่อยทั้ง 4 หน่วยย่อย ได้แก่ (1) ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ (2) หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ (3) ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ และ (4) รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ที่กำหนดไว้ (2) ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ หลังเรียนทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก</p> รวิศุทธ์ จันทวี ทรงชัย อักษรคิด ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 104 114 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/194303 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน ร่วมกับการฝึกให้นักเรียนยกตัวอย่างสนับสนุนและยกตัวอย่างค้าน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 49 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จากจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” จำนวน 10 แผน แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 5 ข้อ แบบทดสอบย่อยครั้งที่ &nbsp;2 ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 4 ข้อ และแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้&nbsp; &nbsp;ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่มี 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 3 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย&nbsp; ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง การบรรยาย และแผนภาพลำต้นและใบ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการให้เหตุผลโดยการยกตัวอย่างสนับสนุนหรือยกตัวอย่างค้าน พบว่านักเรียนมีผลคะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ทุกข้อ</p> มัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล ทรงชัย อักษรคิด ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 115 125 การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/194304 <p>การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง</p> <p>ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และ&nbsp; (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 30 คน จำนวน 1 ห้องเรียน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มจากจำนวน 9 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง &nbsp;ความน่าจะเป็น จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง &nbsp;ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย &nbsp;การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ยุทธวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายสามารถช่วยในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี</p> สุทิน กำลังเลิศ ชานนท์ จันทรา ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 126 136 การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนตำรวจสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195263 <p>การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนตำรวจสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (2) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนตำรวจสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ (3) ตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนตำรวจสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ&nbsp; ระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาครั้งนี้ <br> ได้ออกแบบรูปแบบการวิจัยให้เป็นการวิธีการวิจัยแบบผสมโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลักและใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลเสริม&nbsp;&nbsp; ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัญหาเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่สำคัญ คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนตำรวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดยมีการประเมินผลไม่มากเท่าที่ควร (2) แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่สำคัญคือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรสนับสนุนตำรวจสายตรวจในการให้บริการประชาชนโดยมีการประเมินผลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เปิดกว้าง ชัดเจน เป็นระบบและเป็นสากล ซึ่งรวมทั้งการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลด้วย พร้อมกันนั้น ควรกำหนดตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการไว้ด้วย และ (3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรกำหนดและนำตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนตำรวจสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามแนวคิด 7M เฉพาะที่สำคัญ 5 ด้าน ไปปรับใช้เป็นแนวทาง หรือกลุ่มตัวชี้วัดสำคัญของการปฏิบัติงาน โดยตัวแบบแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดังกล่าวควรเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้าน (1) การบริหารจัดการข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (3) การบริหารจัดการงบประมาณ (4) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค และ (5) การบริหารจัดการคุณธรรม</p> อภิเษก ปิศโน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 137 150 รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195267 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพี่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว (2) เพื่อสร้างรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว (3) เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 3 คน โดยใช้เครื่องมือสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา&nbsp; ด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือคือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง คือ ผู้บริหารและครู อาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 231 คน&nbsp; เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบคุณลักษณะผู้บริหารอาชีวศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว&nbsp; คือคุณลักษณะทางอาชีพ และคุณลักษณะส่วนบุคคล&nbsp; มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติที่ ค่าไค-สแควร์ = 5.75 และมีค่า p-value = 0.056 &nbsp;</p> สมศักดิ์ คำสนิท ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 151 162 บทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดยวัด,ชุมชนและเอกชน ในจังหวันครปฐม https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195268 <p>การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและบริบทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ก่อตั้งโดย วัด, ชุมชน และเอกชนในนครปฐม (2) เพื่อศึกษาการพัฒนาทางสังคม ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในนครปฐม (3) เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนบทบาทของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม&nbsp; และ (4) เพื่อเสนอแนะรูปแบบบทบาทการพัฒนาในทางสังคม ด้วยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หน่วยในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น&nbsp; ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านพิพิธภัณฑ์ สมาชิกในชุมชน&nbsp; นักวิชาการและนักท่องเที่ยว จำนวน 26 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร แล้วตีความผลการวิจัยจากข้อค้นพบที่ได้ ผลการวิจัยพบว่า (1) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถตอบสนองการท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา ทำให้องค์กรเอกชน ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนและหน่วยงานวัฒนธรรมในท้องถิ่น ต่างกระตือรือร้นในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อันมีที่มาของสะสม (2) การพัฒนาในทางสังคม ของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นสถานที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น (3) ปัจจัยภายในที่สนับสนุนการพัฒนาในทางสังคม ได้แก่ ทุนทางสังคม การจัดการเชิงกลยุทธ ภาวะผู้นำการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม ชุมชนที่เข้มแข็ง ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบายภาครัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สังคมแห่งการเรียนรู้ เครือข่าย (4) บทบาทของพิพิธภัณฑ์การพัฒนาในทางสังคมประกอบด้วย บทบาทการเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดก ทางศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น บทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และบทบาทการเป็นแหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น</p> สุทัศน์ ฟังประเสริฐกุล ปธาน สุวรรณมงคล วิพร เกตุแก้ว เพ็ญศรี ฉิรินัง ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 163 174 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195294 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่&nbsp; ในงาน และปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐระดับตติยภูมิในเขตปริมณฑล มีประสบการณ์ในการทำงาน&nbsp;&nbsp; ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน384 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลในช่วง เดือนมิถุนายน &nbsp;– เดือนกรกฎาคม 2560 โดยใช้ชุดแบบสอบถามเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ และการคงอยู่ในงาน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .99, .99 และ .96 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน ผลวิจัยพบว่าบรรยากาศองค์การโดยรวม มีค่าเฉลี่ย = 3.73 (SD = .52) แรงจูงใจโดยรวม มีค่าเฉลี่ย = 3.64 (SD = .52) และการคงอยู่ในงานโดยรวม มีค่าเฉลี่ย = 3.18 (SD = .93) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า บรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ กับการคงอยู่ในงานมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .37, .44, p &lt;.01) การวิเคราะห์หาปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑล พบว่า แรงจูงใจสามารถทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลรัฐในเขตปริมณฑลได้ ร้อยละ 19.5</p> ไกรสอน สุปัตติ ชญานิกา ศรีวิชัย ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 175 183 โมเดลการจัดการองค์การที่มีความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195295 <p>การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโมเดลการจัดการองค์การที่มีความเป็นเลิศของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยทำการกำหนดประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ คณาจารย์และผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสังเคราะห์ในการบริหารจัดการองค์การจึงกำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องเป็นผู้บริหารระดับสาขาวิชาขึ้นไป หรือมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 10 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงสังเคราะห์ในการสร้างรูปแบบองค์การ ที่มีความเป็นเลิศ เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจำนวน 151 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ประกอบไปด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการโครงสร้าง (structural equation model-- SEM) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการจัดการองค์การโดยรวมมีความเป็นเลิศในระดับมาก และรูปแบบการจัดการองค์การของสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนให้มีความเป็นเลิศมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของสมการโครงสร้างได้ ดังนี้&nbsp; CMIN/DF = 0.220, ดัชนี GFI = 0.999, ดัชนี AGFI = 0.990, ดัชนี CFI = 1.000, Standardized RMR = 0.002 และ RMSEA = 0.000</p> กัลยา ศารทูลทัต ประกอบ คุณารักษ์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 184 193 ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ร้านชาบูบุฟเฟต์ 2 ร้าน ที่ถือครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195297 <p>การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ.มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความภักดีของผู้บริโภคชาบูชิและซูกิชิบุฟเฟต์ (2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าชาบูชิบุฟเฟต์และซูกิชิบุฟเฟต์ และ (3) ศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าของชาบูชิบุฟเฟต์และซูกิชิ บุฟเฟต์ ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภค โดยในการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษากับกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.86 โดยใช้สถิติ t-test/ANOVA, Multiple Linear Regression และ Pair Sample t-test ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านชาบูชิ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์ ในขณะที่ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าของร้านซูกิชิ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้บริการร้านซูกิชิบุฟเฟต์ นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์และร้านซูกิชิบุฟเฟต์มีความภักดีต่อตราสินค้าร้านชาบูบุฟเฟต์ ด้านความเชื่อมั่น ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้บริโภค และด้านความง่ายในการเข้าถึงไม่แตกต่างกัน</p> มนัสมนต์ กล่ำแดง อภิรดา สุทธิสานนท์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 194 204 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195298 <p>การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปโดยใช้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคลและพนักงาน ลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ และปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ได้แก่ การติดตามลูกค้า สัมพันธภาพกับลูกค้า การบริหารสื่อสารระหว่างกัน&nbsp; การรักษาลูกค้า การรับฟังความคิดเห็นและ ช่องทางในการให้บริการ รวมถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ต่อเดือนเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คนโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร จากร้าน H&amp;M และ Uniqlo ที่ถูกเลือกให้ใช้ในงานวิจัยเป็นร้านค้าที่ได้รับการวิจัยเชิงสำรวจ แล้วว่าเป็นร้านที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปในภาพรวมไม่แตกต่างกัน&nbsp; แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบ&nbsp;มีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูป โดยด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ด้านราคา และปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปนั้น ด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ การบริหารสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปในการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด</p> กาญจพรรษ เมฆอรุณ กนกพร ชัยประสิทธิ์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 205 216 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195303 <p>การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพี่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ และ ลินน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน มีการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test F-test LSD และ Chi-square ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้บริโภคสินค้าชาร์ลส แอนด์ คีธ อาชีพเป็นพนักงานบริษัท รายได้ต่อเดือน &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10,000 - 20,000 บาท ส่วนผู้บริโภคสินค้าลินน์ อาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท &nbsp;ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ &nbsp;พฤติกรรมการซื้อส่วนใหญ่มีการซื้อสินค้าประเภทกระเป๋าสะพายข้าง จำนวนครั้งละ 1 - 2 ชิ้น ความถี่ในการเลือกซื้อเดือนละ 1 ครั้ง มีการตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 2,001-3,000 บาท และรับรู้ข่าวสารผ่านทาง Facebook/Line เหมือนกัน พฤติกรรมการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันคือผู้บริโภคสินค้า ชาร์ลส แอนด์ คีธ ซื้อเพราะคุณภาพสินค้า ส่วนผู้บริโภคสินค้าลินน์ ซื้อเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง</p> รพีภรณ์ นนทแก้ว กนกพร ชัยประสิทธิ์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 217 229 บุพปัจจัยของความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์: ศึกษาผลทางตรงและผลทางอ้อม https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195306 <p>การวิจัยเชิงสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุพปัจจัยของความจงรักภักดีของเว็บไซต์ และ (2) ศึกษาผลทางตรงและผลทางอ้อมของบุพปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ โดยศึกษาแนวคิดจากทฤษฎีการวางแผนพฤติกรรม แล้วเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและเคยซื้อสินค้า/บริการผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเว็บไซต์นั้นเป็นประจำจำนวน 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ แบบเจาะจง และแบบบอลล์หิมะร่วมกัน จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอนและการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เพื่อทราบอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่มีต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ความไว้วางใจส่งผลเชิงบวกทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ (2) การตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและความพึงพอใจส่งผลเชิงบวกทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์ และ (3) การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลเชิงลบทางอ้อมต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ผลทางอ้อมจากการบอกต่อด้านไม่ดีและพฤติกรรมการร้องเรียนต่อความจงรักภักดีต่อเว็บไซต์นั้นไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05</p> บุญญศักย์ มิตรธรรมศิริ ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ ประพันธ์ วงศ์บางโพ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 230 246 การบริหารกำไรแบบเชิงฉกฉวยโอกาส หรือ เชิงผลประโยชน์ กรณีศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195307 <p>งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการบริหารกำไรที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารกับกำไรในอนาคตเป็นกำไรเชิงฉกฉวยโอกาส (opportunistic earning management)หรือกำไรเชิงผลประโยชน์ (benefit earning management) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2555 - 2559 จำนวนทั้งสิ้น 615 ปีบริษัท ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ Panel จากระบบฐานข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ออนไลน์ ใช้การวิเคราะห์ Panel Least Square แบบ Fixed Effect ผู้วิจัยได้ใช้ตัวแบบ ที่ได้รับการยอมรับ 4 ตัวแบบ ในการวัดค่าการบริหารกำไรผ่านรายการคงค้าง ได้แก่ วิธีของ Jones (1991) วิธีของ Dechow, Sloan &amp; Sweeney (1995) วิธีของ Kasznik (1999) และวิธีของ Dechow, Richardson &amp; Tuna (2003) จากการศึกษาพบว่า วิธีของ Kasznik (1999) มีแนวโน้มที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ดีที่สุดผู้วิจัยจึงเลือกวิธีดังกล่าวสำหรับกาวัดค่าการบริหารกำไรผ่านรายการคงค้างและใช้แบบจำลองของของ Subramanyam (1996) วัดค่าความสามารถในการทำกำไรในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิของปีปัจจุบันกับกำไรสุทธิของปีก่อนหารด้วยสินทรัพย์รวมและใช้โครงสร้างผู้ถือหุ้น, การตรวจสอบบัญชี, ขนาดของบริษัท และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นตัวแปรควบคุม จากผลการวิจัยพบว่าการบริหารกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการบริหารกำไรเชิงฉกฉวยโอกาส &nbsp;เนื่องจากรายการคงค้างที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารมีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับการทำกำไรในอนาคต</p> อลิษา ประสมผล การุณ สุขสองห้อง ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 247 259 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานตรวจค้น กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195441 <p>งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง จำนวน 367 คน และทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน &nbsp;191 คน วิเคราะห์ทางสถิติด้วยการทดสอบค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสมการถดถอยเชิงซ้อน ผลการศึกษาพบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองไม่แตกต่างกัน (2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และด้านคำติชมของผู้โดยสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจค้น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และสมการถดถอยที่ได้สามารถอธิบายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 82.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05</p> สุรีย์พร สุมามาลย์ ธีรพจน์ เวศพันธุ์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 260 269 อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันกับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195445 <p>การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันกับองค์การที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในวิจัย โดยคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 213 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายลักษณะตัวแปรที่ศึกษา คือ การรับรู้การสนับสนุนในองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันกับองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ และสร้างสมการพยากรณ์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้การสนับสนุนในองค์การจัดอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจในการทำงานจัดอยู่ในระดับมาก ความผูกพันกับองค์การจัดอยู่ในระดับมาก และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การจัดอยู่ระดับมากที่สุด การรับรู้การสนับสนุนขององค์การมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความพึงพอใจในการทำงานมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความผูกพันกับองค์การมีผลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05</p> ภัทรา ปานะจำนงค์ นรพล จินันท์เดช ประยงค์ มีใจซื่อ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 270 281 อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195446 <p>การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานประจำของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 4,120 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 365 คน โดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ จำแนกตามกลุ่มงาน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานมีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05</p> ตวงพร ทวีรักษ์ นรพล จินันท์เดช ประยงค์ มีใจซื่อ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 282 292 The Utilization of English in the Franchise and SMEs Business Names in Thailand https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195448 <p>This study aimed at investigating naming patterns of organizations in Thailand with an emphasis on franchise and SME business names. &nbsp;In so doing, the researcher first identified and analyzed English usage as well as ascertained the extent to which consumers understood and interpreted various product names. Consequently, data of product names were collected resulting in 658 franchise and SME business names from six product categories: food (171 items), bakery and beverages (236 items), education (112 items), services (44 items), beauty and herbs (46 items), and retail shops (49 items). In addition, a questionnaire was conducted with Thai respondents (<em>n</em>= 104), selected by means of convenience sampling through such social media as Line, Facebook pages and Facebook Messenger. Together, they represented Thai office workers and university students. Major findings are as follows: 1) The entrepreneurs created their product names in three features as follows: English names (51%), code-mixed names (31%) and Thai names (18%), respectively. 2) The patterns of English usage for franchise and SME business names had many features. These were common noun, compound noun, noun phrase, initial, a mixture of Thai and English words, and a name that was modified by Thai or English words. And 3) most respondents selected the correct answers (77.8%), followed by unclear answer (16.7%) and wrong answer (5.5%) respectively.&nbsp; Apart from this, several external factors appeared to influence consumer understanding, such as advertising, multimodality, and creativity.</p> Jutamat Noosud ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 293 304 รูปแบบคำเลียนเสียงธรรมชาติภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูน https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195449 <p>งานวิจัยชิ้นนี้ ทำขึ้นเพื่อศึกษารูปคำของคำเลียนเสียงธรรมชาติ (擬音語・擬態語)ที่ปรากฏในส่วนคำที่ใช้บรรยายภาพของหนังสือการ์ตูน เพื่อศึกษาว่ารูปคำที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนกับรูปคำที่เป็นแบบแผนของคำเลียนเสียงธรรมชาตินั้นต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากหนังสือการ์ตูนที่ปรากฏคำเลียนเลียงธรรมชาติในส่วนการบรรยายภาพประกอบจำนวน 13 เล่ม ผลการวิจัยพบรูปแบบคำเลียนเสียงธรรมชาติโดยได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 384 คำ ผลที่ได้คือคำเลียนเสียงธรรมชาติที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนในส่วนของคำบรรยายภาพที่มีรูปแบบต่างจากคำเลียนเสียงธรรมชาติทั่วไปแบ่งได้ 18 รูปแบบ</p> กันต์ อาลัยญาติ กมลา พาณิชวิบูลย์ ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 305 313 Mildset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา https://www.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci/article/view/195452 สุภาภรณ์ งามวัน ##submission.copyrightStatement## 2019-08-05 2019-08-05 9 2 314 317