วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (JOURNAL OF EDUCATION KHON KAEN UNIVERSITY)

วารสารศึกษาศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด นวัตกรรม ทางวิชาการในด้านศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ทางวิชาชีพครู และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง

Indexed in tci

Vol 40, No 2 (2017): เมษายน - มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทความวิชาการ (Academic article)

วิธีการสอนในชั้นเรียนรวมสำหรับนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม pdf
Wanchai Janthagarngul 1-8

บทความวิจัย (Research article)

Enhancing Students’ Vocabulary Learning through Storytelling for Grade 8 Students at Demonstration School Khon Kaen University pdf
Piyada Sudathip, Prapabhorn Udomsiang, Wannapa Sripoomsuriyakan 9-16
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครูวิชาเอกคณิตศาสตร์ ที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด pdf
Suttharat Boonlerts 17-29
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยยุคใหม่ : การศึกษาเฉพาะกรณี Peace Paragon สวนประชุมเจ้าชายตัวน้อยบ้านสวนเล็กแห่งความรัก pdf
Keerakin Kamnongpai, Jatuphum Ketchatturat 30-40
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 pdf
Kamolchart Klomim 41-51
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน pdf
Sukhontarat Soythongdee, Narisa Konkitsuwan 52-62
คุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นไทย pdf
Namthip Ongardwanich 63-72
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาจีนโดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 pdf
Kridtapong Moolmee, Nareenard Klinhom, Narueporn Wuttiphan 73-79