กองบรรณาธิการ วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยทุกท่าน และขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร  ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทัศนะ แนวคิด นวัตกรรม ข้อค้นพบทางการบริหารการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และอื่นๆ

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.15 No.1

2019-04-21

15-1-2.jpg

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.15 No.1 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2019): ประจำเดือน  มกราคม - มิถุนายน 2562

Vol 14 No 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

Published: 2019-03-20

STRATEGIES TO ENHANCE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHER IN GENERAL BUDDHIST SCHOOL

ฮอนด้า เข็มมา, ประยุทธ ชูสอน, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร

1-10

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY PROGRAM FOR PRIMARY SCHOOL ADMINNISTRATORS

ภูผาภูมิ โมรีย์, ประยุทธ ชูสอน, พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร

11-22

A DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVIST LEADERSHIP INDICATORS FOR SCHOOL PRINCIPALS

ศิริญญา ภิญโญ, ดาวรุวรรณ ถวิลการ, จตุภูมิ เขตจัตุรัส

44-54

A STRUCTURAL EQUATION MODEL OF FACTOR EFFECTIVENESS TO BE PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES FOR BASIC EDUCATION SCHOOL

นวลลออ พลรักษา, วัลลภา อารีรัตน์, ประกฤติยา ทักษิโณ

55-66

A STRUCTURAL EQUATION MODELLING OF SCHOOL LEADERSHIP AND ORGANIZATION BEHAVIORS : THE MEDIATING EFFECTS OF HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION

ณัชญานุช สุดชาดี, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน

67-77

DEVELOPMENT OF THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MODEL IN VOCATIONAL EDUCATION COLLEGE

สิริรัชนา เนาว์โสภา, กนกอร สมปราชญ์, ชวนา เหลืองอังกูร

87-98

TEACHER LEADERSHIP ENHANCEMENT PROGRAM FOR EXTRA LARGE SCHOOL IN URBAN TEACHERS

อรรถกร เกษรแก้ว, ประยุทธ ชูสอน, วัลลภา อารีรัตน์

99-110

THE DEVELOPMENT OF SPIRITUAL LEADERSHIP INDICATORS OF RAJABHAT UNIVERSITY ADMINISTRATORS IN THE NORTHEASTERN

ตวงทิพย์ ขุนโนนเขวา, ดาวรุวรรณ ถวิลการ, ชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ

111-120

THE DEVELOPMENT OF MORALITY TRAINING CURRICULUM FOR PRIVATE TEACHERS IN SCHOOL UNDER SAKON NAKHON

มนัส อาจไพรินทร์, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, อนุสิทธิ์ นามโยธา

121-130

View All Issues

Indexed in tci