วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Educational Administration Khon Kaen University)

วารสารบริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทัศนะ แนวคิด นวัตกรรม ข้อค้นพบทางการบริหารการศึกษาแก่คณาจารย์ นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และอื่นๆ

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ความเคลื่อนไหวของวารสาร: ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น Vol.13 No.1

 
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 13 ฉบับที่ 1  
Posted: 2016-02-02
 
More Announcements...

Vol 12, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559

Table of Contents

บทความปริทัศน์/บทความวิชาการ

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานการเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 Fundamental Concepts and Theories for being Leaders of School Administrators in the 21st century pdf
ชัยยนต์ เพาพาน 1-9

บทความวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง Factors Affective the Life Skills of Creative Problem Solving of the Secondary School Students in the Lower Northeastern Region pdf
ชลณา ทัศมาลี, วิชัย วงษ์ใหญ่, จำเริญรัตน์ จิตต์จิรจรรย์, ศรุดา ชัยสุวรรณ 10-20
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคม Participatory Action Research on the Development of Quality pdf
จารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์, ดมัณฑนา อินทุสมิต, สมาน นาวาสิทธิ์ 21-30
การพัฒนากลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ ของอาจารย์พยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A Development of Strategies for Enriching the Mentor Instructors’ Competencies in the Northeastern Part of Thailand pdf
สุจินดา สถิรอนันต์, ศิริ เจริญวัย, ไพศาล หวังพานิช, สงวนพงศ์ ชวนชม 31-41
การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 Development of a Learning Organization Model in the Office of Primary Educational Service Area 3 pdf
วิภา สายรัตน์ 42-51
ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ในจังหวัดชัยภูมิ Proposed Policy for Educational Management of the Model Early Childhood School Development Center in Chaiyaphum Province pdf
นวพร รักขันแสง, กฤษดา ผ่องพิทยา, สมคิด สร้อยน้ำ, ศิริ ถีอาสนา 52-61
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ A Development of the Causal Model Toward Successful Management of Secondary Schools Under the Secondary Education pdf
กฤศนรัตน์ พุทธเสน, ภัทราพร เกษสังข์, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 62-71
โมเดลเชิงพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล โรงเรียนเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ The Multi–Level Model of Factor Influencing Effectiveness to Private School in North-East pdf
อนุปกรณ์ สมบัติมี, สมคิด สร้อยน้ำ, มัณฑนา อินทุสมิต 72-81
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 A Development Model of the Directors of the Buddhist Schools Under the Office of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Are pdf
เจริญ กองโตกลาง, ประหยัด ภูมิโคกรักษ์, พิกุล ภูมิโคกรักษ์, สมเกียรติ ทานอก 82-91
นวัตกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต Community Innovation for Lifelong Learning pdf
จันทร์ศรี สิมสินธุ์, ภูษิต บุญทองเถิง, ทัศนีย์ นาคุณทรง 83-94
การพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ The Development of Professional Learning Community Indicator of Pariyattidhamma Schools in General Education Division Under the Off pdf
พระมหาลิขิต คำหงษา, มัณฑนา อินทุสมิต, สมาน นาวาสิทธิ์ 95-104
กลยุทธ์ในการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา Strategies for Promoting self-Discipline of Secondary School Students Studying in Schools Under Nakhon Ratchasima Provincial Administrative pdf
นุวัฒน์ อุทารสวัสดิ์, สำเริง บุญเรืองรัตน์, ชาญชัย อินทรประวัติ, สงวนพงศ์ ชวนชม 105-114
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมผู้นำทางวิชาการของผู้อำนวยการกองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดศรีสะเกษ The Model for the Development of Academic Leadership Behaviors of Directors of Education Division under the Sub- district Administrative Organiza pdf
ปิยะ ล้วนเส้ง, ประหยัด ภูมิโคกรักษ์, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ 115-124
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา A DEVELOPMENT IN LEARNING MANAGEMENT CAPABILITY IN THE 21st CENTURY FOR THE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL OPPORTUNITY EXPANSION SCHOOLS pdf
เพ็ญรดาพร กุลเพียราษฎร์, วิชัย วงษ์ใหญ่, ไพศาล หวังพานิช, สงวนพงศ์ ชวนชม 125-134
ห้องเรียนของคนหลายวัย A Class of Different Ages pdf
สุรียรัตต์ พรมเพ็ชร์, ภูษิต บุญทองเถิง, ทัศนีย์ นาคุณทรง 135-144
ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง Management Strategy for Home School Basic Education Provision, Enhance to the Desirable Characteristic of Student A pdf
พิชัย เวชยานันท์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, อนันท์ ศรีอำไพ, วิเชียร อินทรสมพันธ์ 145-155
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Model of Developing Instructional Leadership for the Teachers at Health Science College in LAO Peoples Democratic Republic (LAO P.D.R.) pdf
สุคันทอน สิงพวงเพ็ด, สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ธวัชชัย ไพใหล, ละม้าย กิตติพร 168-176
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา Development of Innovative Leadership Indicators for Secondary School Administrators under the Offices of Secondary Education Service Area pdf
พิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์, ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข, อัจศรา ประเสริฐสิน 177-186