การประเมินผลตามสภาพจริง ผ่านกิจกรรมวัดประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

  • วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, อาจารย์ ดร.
Keywords: การประเมินผลตามสภาพจริง, ดนตรีศึกษา, ศิลปศึกษา, ดนตรีในมัธยมศึกษา, AUTHENTIC ASSESSMENT, MUSIC EDUCATION, ART EDUCATION, MUSIC IN SECONDARY SCOOL

Abstract

บทความชิ้นนี้เป็นการ นำเสนอหลักคิดในการใช้กระบวนการประเมินผลตามสภาพจริงมาบูรณาการใช้ในวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งเป็นการประเมินผลในลักษณะที่เป็นกระบวนการในการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียนในสถานการณ์จริง หรือคล้ายสถานการณ์จริง ทั้งในและนอกห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความเข้าใจและทักษะการคิดที่ซับซ้อน โดยงานที่ผู้เรียนทำมีลักษณะเป็นงานที่บูรณาการความรู้และทักษะเข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ชีวิตจริงได้ โดยชิ้นงานที่ทำเป็นงานที่ใช้ทักษะในการคิดขึ้นสูง ซึ่งมีความแตกต่างจากการวัดประเมินผลโดยทั่วไปที่มุ่งเน้นผลลัพธ์หรือผลงานเป็นหลัก หรือใช้การแสดงของนักเรียนเพียงครั้งเดียวเพื่อตัดสินความสามารถทางดนตรีของผู้เรียน ผู้เขียนได้นำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาโครงการวัดประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรัก ความเข้าใจ ความซาบซึ้งในศิลปะ ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติที่ได้ทำงานศิลปะตามสภาพจริง

 

This articles presents the integration of authentic assessment for the Arts, Music, and Performing Arts subjects. This assessment evaluates the student work in actual situations or simulations both in and out of the classroom. In this assessment, students are encouraged to show their understanding and complex thinking skills. Through tasks that integrates both knowledge and skills, students can better connect the knowledge obtained into the real world. The unique feature of this assessment is the use of tasks that requires complex thinking skills, which is different from typical assessment in the Arts that focuses on the outcome, output, or recital to determine the student's ability. The author presents a case study of the evaluation activity of the Arts Learning Area in Chulalongkorn University Demonstration Secondary School to illustrate how the theory can be applied to actual situation. By using activities in actual settings, students can grow to love, understand, and better appreciate the Arts.

Author Biography

วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, อาจารย์ ดร.

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

Published
2018-02-27