การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา ในระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2550

สมุทร ชำนาญ

Abstract


-

Keywords


การสังเคราะห์งานวิจัย; ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงCopyright (c) 2014 Journal of Educational Administration Burapha University (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.