สาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจการศึกษา

อุทัย บุญประเสริฐ

Abstract


-

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 Journal of Educational Administration Burapha University (วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.