วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU Academic Review)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจัดทำโดย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  โดยจัดทำเป็นราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม  ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 วารสารได้เปลี่ยนกำหนดออกเป็นราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) โดยเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้เปลี่ยนแปลงกำหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1  มกราคม – มีนาคม  ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน และ ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Indexed in tci

Announcements

 

ปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

 
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของวารสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  และขออภัยผู้เขียนทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  
Posted: 2017-08-31
 
More Announcements...

Vol 11 (2017): สิงหาคม 2560 ฉบับพิเศษ

Table of Contents

บทความวิจัย

Comparison of Gene Classification Methods for Dengue Virus Type Based on Codon Usage PDF
Panuwat Mekha, Khukrit Osathanunkul, Nutnicha Teeyasuksaet 7
การพัฒนาระบบโถปัสสาวะอัจฉริยะออนไลน์ สำหรับการใช้งานภายในองค์กรขนาดเล็ก PDF
กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล, ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล 114
การสร้างตัวควบคุมอัตโนมัติด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดของการเคลื่อนที่กลุ่ม อนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสำหรับระบบส่งกำลังไฟฟ้าสองพื้นที่ PDF
จิตสราญ สีกู่กา, ศิริพร แสนศรี, สาวิณี แสงสุริยันต์, รพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, นิตยา เมืองนาค 87
ตัวกรองคัดเลือกลักษณะเฉพาะสำหรับการจำแนกข้อมูลเพื่อการประยุกต์ ใช้บนระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง PDF
พาสน์ ปราโมกข์ชน, พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 98
การใช้เสียงควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยแอนดรอยด์และไมโครคอนโทรลเลอร์ PDF
ธานิล ม่วงพูล, อวยไชย อินทรสมบัติ 20
เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค PDF
นวลศรี เด่นวัฒนา, มาโนชญ์ ใจกว้าง, ณัฐพร ภักดี 31
การพัฒนารูปแบบทางเลือกสำหรับอีเลิร์นนิ่งในยุคสังคมออนไลน์ PDF
อรรถวิท ชังคมานนท์, ก่องกาญจน์ ดุลยไชย 44
การหาค่าอัตราการงอกของเมล็ดข้าวด้วยวิธีการประมวลผลภาพ PDF
ปวีณ เขื่อนแก้ว, อรอุมา พร้าโมต 57
Comparison between Reading Barcode and UHF RFID Wristband for Attending the Rehearsal Sessions and Graduation Ceremony PDF
Snit Sitti, Somchai Arayapitaya 70
ระบบตรวจสอบรายชื่อเข้าชั้นเรียนโดยอุปกรณ์อัจฉริยะ PDF
ก่องกาญจน์ ดุลยไชย, อรรถวิท ชังคมานนท์, อิทธิพงษ์ เขมะเพชร 125
การแบ่งปันข้อมูลด้วยโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีภายใต้ข้อความแบบเจสัน และหัวข้อแบบเอ็มทีเอ็นซี PDF
นษิ ตันติธารานุกุล, กิตติกร หาญตระกูล 134