Focus and Scope

1.1      วัตถุประสงค์

           1)  เพื่อเป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพซึ่งสามารถแสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และภาคสังคมและชุมชน

           2)  เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา

1.2 ขอบเขตเนื้อหา 

 

            วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น กรณีบทความบางส่วนเคยเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผู้เขียนต้องแสดงให้เห็นว่าบทความที่ส่งมาได้มีส่วนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องระบุในบทความว่าได้เผยแพร่บางส่วนของบทความดังกล่าวไปแล้วที่ใดและเมื่อไรมาแล้ว  ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

            1)  บริหารธุรกิจและการจัดการ 

            2)  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

            3)  นิเทศศาสตร์ 

            4) ศิลปศาสตร์

            5) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

            6) สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.3 กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

 

            วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยจัดทำเป็น ราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี)  (1) ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม (2) ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม (3) ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม (4) ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

           ในปี พ.ศ. 2559 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะเปลี่ยนแปลงกำหนดออก ดังนี้

              ฉบับที่ 1  มกราคม – มีนาคม

              ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน

              ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน

              ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม

 

 

Peer Review Process

1. นโยบายการพิจารณารับตีพิมพ์ผลงาน

         1.1 คำแนะนำทั่วไป

               1) ผลงานที่เสนอตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน

(ยกเว้นรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์)

               2) ผลงานที่เสนอตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์

อื่นใด

               3)  กรณีบทความบางส่วนเคยเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ผู้เขียนต้องแสดงให้เห็นว่าบทความที่ส่งมาได้มีส่วนเพิ่มเติมหรือขยายจากบทความเดิม  นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องระบุในบทความว่าได้เผยแพร่บางส่วนของบทความดังกล่าวไปแล้วที่ใดและเมื่อไรมาแล้ว

               4)  ทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆในบทความถือเป็นทัศนะของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยกับทัศนะเหล่านั้นและไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ กรณีมีการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว

               5)  ลิขสิทธ์บทความเป็นของผู้เขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้รับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตโดยตรงจากผู้เขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นลายลักษณ์อักษร

           1.2 ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์

                วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นรับพิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ดังนี้

                1) บทความวิชาการ (Academic Article)

                2) บทความวิจัย (Research Article)

                3) บทความปริทัศน์ (Review Article)

                4) บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

          1.3 การพิจารณากลั่นกรองบทความ

               1) บทความที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางวิชาการและมีประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อให้นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ  และภาคสังคมและชุมชน โดยบทความวิจัยที่นำเสนอจะต้องมีระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์ผลที่ถูกต้อง ส่วนบทความวิชาการต้องมีการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นงานวิจัยได้

               2) บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ท่านและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

          1.4 กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer Review)

               1) กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์

               2) กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการ และประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

               3) ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่านประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ โดยกระบวนการกลั่นกรองนี้ ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-Blind Process)

               4) เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ๆ ควรนำลงตีพิมพ์ หรือควรจะส่งให้ผู้เขียนแก้ไขแล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้งหนึ่ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์

Publication Frequency

วารสารออกปีละ 4 ฉบับ โดยออกทุกเดือนกรกฎาคม  เดือนตุลาคม  เดือนมกราคม  และ เดือนเมษายน

ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2559 จะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดออก ดังนี้

ฉบับที่ 1  มกราคม – มีนาคม

ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน

ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน

ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU Academic Review) เริ่มตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยจัดทำเป็นราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน  และฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 วารสารได้เปลี่ยนกำหนดออกเป็นราย 3 เดือน
(4 ฉบับ/ปี) โดยเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์วารสารข้ามปีในฉบับเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2559 จึงได้เปลี่ยนกำหนดออกอีกครั้ง โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจัดพิมพ์บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นวารสารที่ได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) และที่ผ่านมา  ทั้งนี้ที่วารสารมีบรรณาธิการที่ผ่านมาและบรรณาธิการในปัจจุบัน ดังนี้

1) รศ. เอมอร ชิตตะโสภณ (วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 50 – พ.ย. 50 ถึง วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ธ.ค. 51 - พ.ค. 52)

aimaon_01

2) ดร. ทิพวัลย์ ประเสริฐพันธุ์ (วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 52 – พ.ย. 52 ถึง วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มิ.ย. 54 – พ.ย. 54)

tippawan_400

3) ดร. ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน (วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ธ.ค. 54 – ถึง วารสารฉบับปัจจุบัน)

chattip_366