ผู้เขียนส่งต้นไฟล์ต้นฉบับบทความ

2017-11-20

Authors submit article manuscript (Word and .pdf file format) and attach proposal article for publication form through Online Submissions https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/information/authors.
Moreover, authors must submit authentic proposal article for publication forms to the editorial board with signatures of all authors according to the address below.

Editorial Board of the Far East University Journal
120 Mahidol Road, Muang District, Chiang Mai 50100

ผู้เขียนส่งต้นไฟล์ต้นฉบับบทความ (รูปแบบไฟล์ Word และ .Pdf) พร้อมแนบแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ทางระบบ Online Submission ที่  https://www.tci- thaijo.org/index.php/FEU/information/authors

ทั้งนี้  ผู้เขียนต้องส่งแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ฉบับจริง มายัง กอง บก.ที่มีลายเซน    ของผู้เขียนครบทุกคนมาตามที่อยู่ข้างท้าย

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

120 ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50100 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เขียน

2017-11-20

For the benefits of authors, please study the article print format, and reference format image, as well as download the article template from the journal website at URL: http://journal.feu.ac.th/paper.aspx. or study from Thai Journal Online website: ThaiJo at URL: https://www.tcithaijo.org/index.php/FEU/information/authors

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เขียนโปรดศึกษารูปแบบการพิมพ์บทความและรูปการอ้างอิงรวมทั้งดาวน์โหลด Template บทความได้จากเว็บไซต์วารสารที่ URL: https://journal.feu.ac.th/paper.aspx หรือศึกษาได้จากเว็บไซต์ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journal Online: ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/information/authors

บทความต้องผ่านการพิจารณา

2017-11-20

The article must be considered in step 1 and 2 first. Then, the editorial board will inform the author to transfer fee for publication and submit the article to the reviewers in the field of study related for assessment before publication.

Step 1: Review manuscript by reviewers of the editorial board focusing on print format, content scope and article completeness to submit article for publication.

Step 2: Review manuscript by reviewers of the editorial board focusing on appropriateness based on quality of each type of article including both theoretical and practical benefits.

            Furthermore, if the article passes the assessment by reviewers in the field of study related and the editorial board’s consideration, the author will receive a letter of acceptance for publication within a period of 3 months (starting from the date when the article is submitted to the reviewers in the field of study relevant for assessment before publication) as detailed in the review process at URL: https://journal.feu.ac.th/paper.aspx.

บทความต้องผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ก่อน จากนั้นกอง บก. จึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความและส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่ 

ขั้นตอนที่ 1: กลั่นกรองเบื้องต้นในประเด็นรูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตของเนื้อหา และความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่

ขั้นตอนที่ 2: กลั่นกรองต้นฉบับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกอง บก. ในประเด็นความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของบทความแต่ละประเภท  รวมทั้งประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติและกลั่นกรองต้นฉบับ 

          ทั้งนี้หากบทความผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผลการพิจารณาของกอง บก.ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับเผยแพร่บทความในระยะเวลา 3 เดือน  (เริ่มระยะเวลาตั้งแต่วันที่วันที่ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่)  ดังรายละเอียดในผังกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความที่ URL: https://journal.feu.ac.th/paper.aspx