ผู้เขียนส่งต้นไฟล์ต้นฉบับบทความ

2017-11-20

ผู้เขียนส่งต้นไฟล์ต้นฉบับบทความ (รูปแบบไฟล์ Word และ .Pdf) พร้อมแนบแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ทางระบบ Online Submissionที่  http://www.tci- thaijo.org/index.php/FEU/information/authors

ทั้งนี้  ผู้เขียนต้องส่งแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ฉบับจริง มายัง กอง บก.ที่มีลายเซน    ของผู้เขียนครบทุกคนมาตามที่อยู่ข้างท้าย

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

120 ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50100 

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เขียน

2017-11-20

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เขียนโปรดศึกษารูปแบบการพิมพ์บทความและรูปการอ้างอิงรวมทั้งดาวน์โหลด Template บทความได้จากเว็บไซต์วารสารที่ URL: http://journal.feu.ac.th/paper.aspx หรือศึกษาได้จากเว็บไซต์ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journal Online: ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/information/authors

บทความต้องผ่านการพิจารณา

2017-11-20

บทความต้องผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ก่อน จากนั้นกอง บก. จึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความและส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่ 

ขั้นตอนที่ 1: กลั่นกรองเบื้องต้นในประเด็นรูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตของเนื้อหา และความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่

ขั้นตอนที่ 2: กลั่นกรองต้นฉบับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกอง บก. ในประเด็นความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของบทความแต่ละประเภท  รวมทั้งประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติ

และกลั่นกรองต้นฉบับ 

          ทั้งนี้หากบทความผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผลการพิจารณาของกอง บก.ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับเผยแพร่บทความในระยะเวลา 3 เดือน  (เริ่มระยะเวลาตั้งแต่วันที่วันที่ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่)  ดังรายละเอียดในผังกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความที่ URL:

http://journal.feu.ac.th/paper.aspx