แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

Main Article Content

กาญจนา สมมิตร นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์

Abstract

การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาให้เป็น สินค้าทางการท่องเที่ยวหลักอย่างหนึ่งของภาคเหนือตอนบนได้ แต่ยังขาดการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ ท่องเที่ยวรูปแบบนี้ในพื้นที่ การวิจัยนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเพื่อศึกษา1) สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ทั้ง ด้านอุปสงค์และอุปทานในเขตภาคเหนือตอนบน 2) ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ใน เขตภาคเหนือตอนบน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ใน เขตภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนมี แนวโน้มที่ดีมากทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในเขตภาค เหนือตอนบน คืออัธยาศัยของผู้คนในท้องถิ่น วิถีชีวิตที่เรียบง่าย วัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ บรรยากาศดี และธรรมชาติ สวยงาม มีความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยว ความหลากหลายของกิจกรรมที่น่าสนใจ มี ความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ที่น่าสนใจและค่าครองชีพที่ตำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น การพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ควรมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีกรอบการทำงานที่ชัดเจน เพื่อ อำนวยความสะดวกในการทำงานแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

Volunteer tourism in the Upper Northern Thailand has a potential to be developed as a form of income-generating tourism product in the region. However, no previous research was found. This study is conducted to investigate 1) current situation of volunteer tourism in the area; 2) conditions and factors that promote volunteer tourism and 3) to find appropriate guidelines for developing volunteer tourism in the area. The study results show that the situation of volunteer tourism in the Upper Northern Provinces was very good in terms of demand and supply sides. Factors that promote volunteer tourism in the Upper Northern were hospitality of local people, simple lifestyle, unique culture, good atmosphere, beautiful location, readiness of tourism facilities and services, variety of interesting activities and ethnicities and low cost of living. To develop volunteer tourism in the area, related personnel should have a clear framework for volunteer tourism management in order to make the development work convenient for practitioners in all levels

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย