การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ ของภาคเหนือตอนบน

Main Article Content

นันท์นภัส สุจิมา ชวลิต เตริยาภิรมย์ ประดิษฐ์ ทรเทพ

Abstract

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ ของภาคเหนือตอนบน” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ประเด็นที่ 1 คือ สำรวจ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนือตอนบน ประเด็นที่ 2 คือ คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญ ประโยชน์ที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (5A’s) และพร้อมต่อการเผยแพร่ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ให้เป็นระบบโดยที่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากฐาน ข้อมูลนั้นได้ ประเด็นที่ 3 คือ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมชุมชน และการท่องเที่ยว เชิงบำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสำรวจข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการ สอบถามโดยตรงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ เป้าหมายด้านพื้นที่ คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (5A’s) จาก ข้อมูลที่ได้นำมาออกแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและจัดทำเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ ของภาคเหนือตอนบน พัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาพีเอชพี และสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลมาย เอสคิวแอล (MySQL) อีกทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ จากการสำรวจและการวิเคราะห์ คัดสรร แหล่งท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ของ ภาคเหนือตอนบน ตามเกณฑ์ที่กำหนดพบแหล่งท่องเที่ยว ที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว (5A’s) และมีความพร้อมต่อการนำข้อมูลไปเผยแพร่ พบจำนวน 37 แห่ง โดยนำไปพัฒนาฐานข้อมูล และเว็บไซต์ ชื่อโดเมนเนม www.volunteertourthai.com และ www.volunteerworkthai.com กลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ เว็บไซต์ใช้ภาษาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ เว็บไซต์นี้มีระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งสามารถเข้าไปปรับปรุงข้อมูลได้เองโดยแบ่งระดับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ตามชื่อผู้ใช้ งานและรหัสผ่าน ที่ระบบสารสนเทศของเว็บไซต์ www.volunteerworkthai.com/sadmin หลังจากได้ฐานข้อมูลแหล่ง ท่องเที่ยวทั้งหมดแล้ว จึงมีการนำข้อมูลทั้งหมดไปประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ อีเมล์ โบร์ชัวร์ ซีดี ป้ายโฆษณา โฆษณาออนไลน์ผ่านเสิร์ชเอนจิน ได้แก่กูเกิล และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ทวิตเตอร์และเฟสบุ๊ค ผลการส่งเสริมสนับสนุนชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้นพบว่า ขณะนี้เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ที่ทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นได้เผยแพร่ทำให้นักท่องเที่ยว รู้จักการท่องเที่ยวแบบนี้มากขึ้น ผลจากการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีผู้เยี่ยมชมแต่ละเดือนเกือบสามพันคน เว็บไซต์ได้ติดอันดับการค้นหาในกูเกิล ตัวอย่างเช่น เมื่อค้นหาจากคำหลัก (Keyword) ต่อไปนี้ Volunteer Tour Work Thailand หรือ Thai Work Volunteer พบเว็บไซต์ข้างต้นในหน้าแรกๆ ของกูเกิล

 

The research entitled “Developing and Promoting Volunteer Tourism Database and Website of the Upper Northern Region of Thailand” has three main objectives: 1) to survey data of volunteer tourism attractions in the Upper Northern region of Thailand 2) to select qualified organizations that passed the criteria of 5A’s in tourism and were ready to be publicized on the basis of communities’ and stakeholders’ benefits 3) to promote volunteer tourism in print and online media among Thai and international tourists.

The research was conducted by using qualitative research method. Data were collected directly from volunteer tourism organizations in 8 provinces in Upper Northern Thailand via interview. Those collected data were then analyzed by content analysis using specific tourism criteria and 5A’s in tourism. After that the data were designed the relation by using Entity Relationship Diagram: ER Diagram in order to develop database and website. The website was developed by using PHP program and relational database by MySQL Database Management System. The information was publicized in print and online media.

The study results can be summarized, as follows: There were 37 organizations that passed the set criteria- 5A’s in tourism and the readiness of the organizations. The database system and websites developed by the research team were www.volunteertourthai.com and www.volunteerworkthai.com. The content of the website was presented in English language. There was management information system for organizations and stakeholders to update their data by using their username and password at www. volunteerworkthai.com/sadmin. After the database was completed, the information was publicized in different media, including website, email, brochure, CD, billboard, search engine such as Google and social networks i.e. Twitter and Facebook. In terms of community support and volunteer tourism promotion, it was found that the websites developed by the research team, could help promoting volunteer tourism. The result of website promotion showed that there were approximately 3,000 visitors to the websites. The websites also appeared in the high rank in Google search when using the keywords such as ‘volunteer tour work Thai’ or ‘Thai Work Volunteer’.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย