Return to Article Details อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารธุรกิจนำเที่ยว ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นต่อความสำเร็จในการประกอบการในประเทศไทย Download Download PDF