การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พงศ์กร จันทราช

Abstract

การค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับวัดใน เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคคลทั่วไป ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพื่อศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐาน พิจารณาขอบเขตของข้อมูลที่ ต้องดำเนินการออกแบบระบบที่ได้จากการวิเคราะห์ ให้มีความเหมาะสมกับระบบงาน สร้างระบบฐานข้อมูลและ พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยจัดทำในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และประเมินผลระบบที่สร้างเสร็จ เพื่อทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบให้มีความสมบูรณ์ ผลจากการประเมินพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ทำให้ได้ระบบ ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัด และได้แหล่งข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่บุคคลทั่วไป สำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไป

 

The objective of this study was to develop the database system to publish temples’ information based on Chiang Mai area as a learning center. The study processes collected relevant data and analyzed the workflow to determine the suitable database system design, then implemented the program as web application to publish via the internet. After that, evaluated the system and correcting the faults or fixed the bug. The result of the system effectiveness study found that the evaluated score was 4.23 which in a good band based on the rating scale methodology. Thus, this study concluded that this temples’ information system could be a good learning center based on Chiang Mai area which published via internet for people who want to study about temples in this location.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย