XBRL เทคโนโลยีใหม่ของรายงานทางการเงิน

Main Article Content

อุเทน เลานำทา

Abstract

ในปี 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการนำส่ง
งบการเงินของนิติบุคคลจากเดิมในรูปแบบกระดาษไปสู่การนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ซึ่งเป็นระบบภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้จัดทำและนำเสนองบการเงินกับผู้ใช้ข้อมูล โดยที่เทคโนโลยี XBRL ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือวิธีปฎิบัติทางบัญชีแต่อย่างใด เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบรายงานทางการเงินให้อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประโยชน์ของเทคโนโลยี XBRL ทำให้เกิดการสนับสนุนและสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ใช้ข้อมูลที่เป็นผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน

The Department of Business Development, Ministry of Commerce (DBD), has taken steps toward in 2015 requiring eXtensible Business Reporting Language (XBRL) format to be used in financial reporting e-filings. XBRL was developed for communicate between person charged with the accounting duty and financial user. Although XBRL technology will not change the accounting standards or accounting practices. It puts reported information into an instant computer-readable format. XBRL supports accountant auditor managers and others using financial report to making decisions. It’s also contributed direct to the quality of financial report.

Article Details

Section
บทความวิชาการ