การศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษารายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

สุธีรา พฤกษากร นิชนันท์ ชันชนะ

Abstract

การศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษารายวิชา การเป็นผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งเรียกวิชาการเป็นผู้ประกอบการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวนทั้งสิ้น 61 คน โดยเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคลของเซเฟ่ (CEFE) ซึ่งวัดคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้ง 10 ด้านคือ 1) การแสวงหาโอกาส 2) ความมุ่งมั่น 3) ความมีพันธะต่องาน ความผูกพันและความรับผิดชอบในงาน 4) ความต้องการใฝ่หาคุณภาพและประสิทธิภาพ 5)ความกล้าเสี่ยง 6) การตั้งเป้าหมาย 7) การแสวงหาข้อมูล 8) การวางแผน การประเมินอย่างมีระบบ 9) การชักชวน การชี้ชวน การมีเครือข่าย และ 10) ความเชื่อมั่นในตนเอง

            ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการทั้ง 10 ด้านของนักศึกษานั้น มีคุณลักษณะอยู่ 9 ด้านที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งคุณลักษณะที่มีระดับสูงสุดคือ การแสวงหาข้อมูล ส่วนคุณลักษณะที่มีระดับน้อยที่สุดคือ ความกล้าเสี่ยง ส่วนผลการวิเคราะห์หลังเรียนพบว่า คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ 10 ด้านของนักศึกษาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ส่วนด้านความสัมพันธ์ของคุณลักษณะของผู้ประกอบการแต่ละด้านจากการเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังจากที่เรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการพบว่า คุณลักษณะแต่ละด้านทั้งก่อนและหลังการเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 

Article Details

Section
Research Articles