การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Adobe Captivate 3 (ตอนที่ 1)

Main Article Content

พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุล

Abstract

โปรแกรม Adobe Captivate 3 เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์  และแบบทอสอบออนไลน์ เพราะเมื่อผลิตสื่อออนไลน์ออกมาแล้วสามารถนำขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่าย  และประหยัดพื้นที่บนเครื่องแม่ข่าย  โดยโปรแกรมนี้มีความสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้ตกแต่งกันถึง 8 รูปแบบตั้งแต่แบบทดสอบแบบเลือกตอบ ถูก-ผิด เติมคำ ฯลฯ  เมื่อผู้สร้างบทเรียนออนไลน์เสร็จแล้วถ้าต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ไปแล้วนั้นในระดับใด  ด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหา หรือวิธีการที่ผู้สร้างบทเรียนเห็นว่าเหมาะสม  ผลของคะแนนที่ได้จากการทดสอบสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องชี้วัดในการปรับปรุงหรือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Article Details

Section
บทความวิชาการ