การดำเนินชีวิตกับเศรษฐพอเพียง

Main Article Content

พรนิภา จันทร์น้อย

Abstract

บทความนี้  ได้กล่าวถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานให้กับคนไทยทั่วประเทศ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเนินชีวิตอย่างพอเพียง  ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย  ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ได้ตั้งอยู่บนความประมาท  มีความพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ให้ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง  ไม่ตึงเกินไป  ไม่หย่อนเกินไป  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  จะมุ่งเน้น  2  เรื่อง  คือ  3  ห่วง  คือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  และ  2  เงื่อนไข  คือ  เงื่อนไขความรู้  และเงื่อนไขคุณธรรม

Article Details

Section
บทความวิชาการ