การพัฒนาองค์กรจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและลูกน้อง

Main Article Content

มารยาท กาวิชัย

Abstract

บทความนี้นำเสนอแนวความคิดการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและลูกน้อง  เพราะผู้ประกอบการเพียงคนเดียว  หรือลูกน้องคนเดียวคงไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้  ดังนั้นความสำเร็จจึงมาจากร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มที่และสมัครใจ  ก่อให้เกิดผลการทำงานที่ดี  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและลูกน้อง  Dr.  Karen  Otazo  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเขียนหนังสือเรื่อง  “The  Truth  About  Managing  Career”  บอกเอาไว้ว่า  “ความสัมพันธ์ที่วิเศษสุดระหว่างผู้ประกอบการกับลูกน้องนั้น  ไม่มีอะไรที่มากไปกว่าทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันรู้เรื่อง  สื่อสารกันได้อย่างดีเยี่ยม  ความคิดและสไตล์การทำงานเข้ากันได้  สอดคล้องประสานกับไปในทางที่เกื้อกูลกันให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  และเกิดผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน”  ในทางตรงกันข้ามกล่าวได้ว่า  อุปสรรคในการพัฒนาองค์กรเกิดจากการขาดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในองค์กรนั่นเอง  ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านขนาดเล็กไปถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็ตาม  ดังนั้นหากทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันและกันก็จะน่าเป็นวิธีการที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในที่สุด  เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและลูกน้องย่อมนำไปสู่การรับรู้ถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรและร่วมกันปฏิบัติพันธกิจขององค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

Article Details

Section
บทความวิชาการ