การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ปี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Main Article Content

สิระ สมนาม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กลุ่มประชากรการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2649 จำนวน 30 คน โดยนำงานเขียนของนักศึกษาแยกรายวิชาคือ วิชาการเขียน จำนวน 332 ฉบับ วิชาภาษาพูด ภาษาเขียนจำนวน 223 ฉบับ วิชาภาษาทางการจำนวน 120 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 675 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือตารางวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา

ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะการเขียนผิดของนักศึกษาที่พบมากที่สุด ได้แก่ ข้อผิดพลาดในระดับการแต่งประโยคซึ่งพบจำนวน 221 ราย รองลงมาเช่น ข้อผิดพลาดในระดับคำ ซึ่งพบจำนวน 125 รายการ นอกจากนี้เป็นข้อผิดพลาดในเรื่องการสะกดการันต์ และข้อผิดพลาดในระดับความหมาย จำนวน 113 รายการ และ 103 รายการตามลำดับ

Article Details

Section
Research Articles