การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ฉัตรชัย สัทธรรมพงศา ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย

Abstract

This study had the following objectives: to analyze the financial status of credit unions in Chiang Mai Province by applying CAMEL Analysis and to extract common financial factors by using factor analysis. The data were collected from 2012’s annual report of 34 credit unions in Chiang Mai Province. Principal Component Analysis (PCA) and Varimax rotation method were performed to extract common factors. The result found that an average financial ratios of credit unions in Chiang Mai Province were better than those of countrywide. The results also found that those financial ratios suggested by CAMEL Analysis could be explained by five common financial factors. Those factors could explain 74.037% of the total variance. The first factor was return factor which could explain 24.233% of the total variance. The second factor was membership factor which could explain 16.544% of the total variance. The third factor was growth factor which could explain 13.666% of the total variance. The fourth factor was capital factor which could explain 10.848% of the total variance and the last factor was revenue factor which could explain 8.746% of the total variance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. (2548). คู่มือการประยุกต์ใช้ CAMELS ANALYSIS วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร. กรุงเทพฯ: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. (2556). รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท ประจำปี 2555. กรุงเทพฯ: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2556). ประเภทสหกรณ์ สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2556 จาก http://webhost.cpd.go .th/rlo/creditunion. html
ประสพชัย พสุนนท์ , นภนนท์ หอมสุด และ ปราณี นิลกรณ์. (2551). การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเพชรบุรี. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. ปีที่ 30(117 – 118), 73 – 92.
เพยาว์ กิมปฐม. (2548). การประยุกต์ใช้ CAMELS Analysisวิเคราะห์ทางการเงินของสหกรณ์. กรุงเทพฯ:กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.
รสริน ศรีริกานนท์. (2555). การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และ รัชนี ภิญโญภานุวัฒน์. (2551). สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม [ลิสเรล] LISREL. กรุงเทพฯ: มิสชั่น มีเดีย.
แสงหล้า ชัยมงคล. (2554). การใช้ Factor Analysis ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).