ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ภาพสะท้อนจากมุมอื่น และจากมุมเดียวกัน

Main Article Content

วลีรัตน์ แสงไชย

Abstract

ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังถือเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารงานคลังขององค์กรปกครอง
สว่ นทอ้ งถิ่น ซึ่งผูเ้ขียนทำการรวบรวมขอ้ มูลขององคก์ รปกครองสว่ นทอ้ งถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม  ตั้งแตป่ งี บประมาณ
2553 – 2557 ทั้งในส่วนของรายรับ และรายจ่าย เพื่อนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลหาค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini Coefficient)
และการศึกษาดัชนีแบบไทล์ (Theil Entropy Index) ที่สามารถบอกได้ถึงความไม่เท่าเทียมของทุกคนในกลุ่ม และ
แต่ละกลุ่ม จากนั้นจึงนำไปกำหนดค่าเพื่อการสร้าง Lorenz Curve อันจะนำไปสู่การอธิบายใน 2 ลักษณะ ได้แก่
ลักษณะแรก ภาพสะท้อนจากมุมมองอื่น อันหมายถึงความเหลื่อมลํ้าทางการคลังในแนวตั้ง และลักษณะที่สอง
ภาพสะท้อนจากมุมเดียวกัน คือ ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังในแนวนอน จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อสนเทศ
พื้นฐาน พบว่า มีความเหลื่อมลํ้าทั้งในด้านรายได้และรายจ่าย โดยเป็นความเหลื่อมลํ้าทั้งในลักษณะแนวตั้ง
และแนวนอน ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะสำหรับแผนระยะยาว คือ การขยายฐานภาษีให้ท้องถิ่น นั่นคือ การจัดเก็บภาษี
ทรัพย์ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง อันจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และข้อเสนอแนะสำหรับ
แผนระยะสั้น คือ โดยการแก้ปัญหาช่องว่างทางการคลังหรือความเหลื่อมลํ้าในด้านรายได้ โดยการคำนวณหา
ช่องว่างทางการคลัง ที่บ่งบอกถึงความยากจน ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มงบประมาณแก่พื้นที่ยากจนที่อยู่ตํ่ากว่า
ค่ามัธยฐาน ตามแนวทางสถานการณ์ซิมูเลชั่น โดยอิงแนวคิด Targeting for the Poor

This paper studies the relation between financial about Local Government Revenue and Local
Government Expenditure reporting quality and investment efficiency on a sample of data between 2010
and 2014. Using data for finding Gini Coefficient and Theil entropy Index follow to using data to plot
Lorenz Curve. Current Compounding Crisis conditions in Local Government Finance in Chiang Mai Province
that have resulted from Vertical fiscal imbalance and Horizontal fiscal imbalance. Suggestions in the long
term; Including the following to expand the tax base and in the short term; Including the following to
developmental imbalance targeting for the poor and income equality.Have a suggestion for the long-term
plan is to expand the tax base, that is, the local property tax to support local governments with revenue
increases in Chiang Mai Province, and suggestions for the short-term plan is to solve the problem of fiscal
gap or inequality in terms of income. By calculating the fiscal gap indicates poverty, which is a method
that enhances the space budget is sufficiently poor that is lower than the median income forecast from
simulation in situation by targeting for the poor.

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ