การประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าในการจัดการกระบวนการผลิตของ โรงพิมพ์ขนาดเล็ก กรณีศึกษา โรงพิมพ์รุ่งเจริญการพิมพ์

Main Article Content

เกวลิน รอดเจริญ แสงจันทร์ กันตะบุตร

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิตของโรงพิมพ์รุ่งเจริญการพิมพ์ซึ่งเป็น
โรงพิมพ์ขนาดเล็ก ในกรุงเทพมหานคร มีผู้บริหารและพนักงานรวม 6 คน การศึกษานี้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์
แผนผังสายธารคุณค่าและประยุกต์ใช้หลักการ ECRS เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนหรือกำจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อ
ให้เกิดคุณค่าและควบรวมกิจกรรมเพื่อลดเวลาในการผลิตเพื่อให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงขึ้น

ผลการศึกษาพบว่า หลังจากกำจัดกิจกรรมที่เกิดความซํ้าซ้อน จัดลำดับกิจกรรมให้เหมาะสม นำกิจกรรม
ที่สามารถรวมกันได้มารวมกันและทำให้ง่ายขึ้นโดยการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เพื่อลดความผิดพลาด
จากการบันทึกข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ทำให้เวลาผลิตเฉลี่ยรวมกิจกรรมตลอดการดำเนินงานลดลงจากเดิม
คือ 1,972 นาที เป็น 1,831 นาที ลดลงจำนวน 141 นาที ผลการปรับปรุงทำให้ระยะเวลาการผลิตลดลงร้อยละ
7.5 ดังนั้นจำนวนเวลาที่ลดลงได้ ทางโรงพิมพ์สามารถนำไปจัดการการผลิตและการจัดการทรัพยากรอื่น
ได้ต่อไป

The purpose of this study was to analyze the production process of small printing company
located in Bangkok consisting of 6 people. The research study applied value steam mapping tool
and ECRS approach to reduce cost or eliminate non value added activities and also merge
activities to reduce cycle time in order to enhance the production efficiency. The results of study
showed that after eliminated non value added activities, prioritized activities in production process
properly, combined related activities together, and collected data by using computer system, total
cycle time in production process has been decreased from 1,972 to 1,831 minutes, which was the
reduction of 141 minutes from current state. The future state value stream mapping was then introduced
with the overall cycle time production process reduced by 7.15 percent. With this reduction, the printing
company will be able to increase production efficiency and plan to manage other resources.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

เกวลิน รอดเจริญ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แสงจันทร์ กันตะบุตร, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ ดร., สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

References

กมลชนก สุทธิวาทพุฒิ, ศลิษา ภมรสถิต และจักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา. (2547). การจัดการโซ่อุปทานและโล จิสติกส์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ท้อป

ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์. (2558). ธุรกิจการพิมพ์ 5 แสนล้านสะดุด เร่งดันคนไทยรับอาเซียน. สืบค้นเมื่อ 18 เมษายน 2559,จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?News ID=9580000107522&Keyword=%E1%CA%B4%A7

ธีชัช สมบูรณ์, แสงจันทร์ กันตะบุตร, ภัทรพร กัลยา และพรวศิน ศิริสวัสดิ์. (2556). การวิเคราะห์กระบวนการผลิตน้ำแร่โดยใช้วิธีแผนผังสายธารคุณค่าสำหรับโรงงานผลิตน้ำแร่ในตำบลปิล๊อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี. The Journal of Business Management Research Conference, 4(1), 18-28.

นิรันดร สมบูรณ์, วิชานนท์ วิลาจันทร, อรรณพ ภิญโญยาง และกนกพร บุญจูบุตร. (2558). การปรับปรุงงานเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตยางขอบประตูรถยนต์. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 จ.ภูเก็ต

ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, บัญชา เกิดมณี, พิริยนันน์ เหง่าไธสง, มนตรี ศรีสวรรค์ และกฤษฎา ขำสุวรรณ. (2551). การปรับปรุงสายการผลิตท่อแอร์รถยนต์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 2 (1), 7-18.

ศศินภา บุญพิทักษ์, กรณ์ปณพ รัตนวิจิตร และสำราญ ชำโสม. (2559). การศึกษาและหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผลไม้มังคุดในเขตจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 9 (1), 100-115.

ศุภฤกษ์ กลิ่นหม่น. (2559). การปรับปรุงประสิทธิภาพทางสายการผลิตการกัดเลนส์ขึ้นรูปค่าสายตา. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา.

ศุภาพิชญ์ มุกดาห์, พรวศิน ศิริสวัสดิ์ และแสงจันทร์ กันตะบุตร. (2556). แนวทางการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเบเกอรี่ จังหวัดเชียงราย. รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

Christopher M. (2011). Logistics & Supply Chain Management. Great Britain: Henry Ling.

Harris, G. A., Czarnecki, H. & Gholston, S. (2002). Value stream mapping: The first step in lean Manufacturing simulation. Retrieved May 22, 2010, from http://.atnlean.com/
publications/VMS-first%20step%/20Simulation.pdf