ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ จังหวัดเพชรบุรี

Main Article Content

ศิริวรรณ ยังอยู่ ปริญญา บรรจงมณี

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์ พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอ์ าหารเสริมเวย์
โปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี 2) ศึกษาระดับของการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี 3) เปรียบเทียบ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนของ
สุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค
และ 4) หาความสัมพันธร์ ะหวา่ งปจั จัยที่มีผลตอ่ การตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเวยโ์ ปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธแ์ ละจังหวัดเพชรบุรี กลุม่ ตัวอยา่ ง คือ ประชากร
ที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2559 จำนวน 400 คน โดยใชวิ้ธีการสุม่ ตัวอยา่ งแบบบังเอิญ สถิติที่ใชใ้ นการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติพรรณนา หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) กรณีที่มีนัยสำคัญจะทดสอบแบบความแตกต่างรายคู่
โดยใช้วิธีของ Scheffe และการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์โดยใช้ค่าทดสอบไคสแควร์
ผลการวิจัยพบวา่ ผูต้ อบแบบสอบถามสว่ นใหญมี่อายุ 21-30 ป ี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาปริญญาตรี
มีรายได้ 15,000 - 25,000 บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 1) พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษ ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกซื้อเพื่อเสริมสร้างรูปร่างที่ดี
เลือกซื้อประเภทเวย์โปรตีนคอนเซนเทรท (WPC) มีความถี่ในการเลือกซื้อ1 เดือน/ครั้ง เลือกซื้อช่วงเช้า
เลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าในราคา 2,001 - 2,500 บาท/ครั้ง
และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อ คือ เพื่อน 2) ระดับของการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษ โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายดา้ นพบวา่ มีการตัดสินใจซื้ออยูใ่ นระดับมากที่สุด ไดแ้ ก ่ ดา้ นการรับรูป้ ญั หา และดา้ นการประเมินผลหลัง
การซื้อ 3) เปรียบเทียบปจั จัยที่มีผลตอ่ การตัดสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในเลือกซื้อผลิตภัณฑอ์ าหารเสริม
เวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษซึ่งจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมเวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษแตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุและอาชีพต่างกัน มีปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนของสุภาพบุรุษ ไม่แตกต่างกัน 4) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีน
ของสุภาพบุรุษในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณา
ตามรายด้าน พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนมีความสัมพันธ์
6 ด้าน ได้แก่ แหล่งที่เลือกซื้อ ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเวย์โปรตีนที่เลือกซื้อ ราคาในการเลือกซื้อ
เหตุผลในการเลือกซื้อ ความถี่ในการเลือกซื้อและช่วงเวลาที่เลือกซื้อ

This research aims 1) to study consumer behaviors in buying Whey Protein supplement for
men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province, 2) to study level for buying Whey
Protein supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province, 3) to
compare the factors influencing buying Whey Protein supplement for men classified by personal
factors, and 4) to study relationship between the factors and consumer behaviors in buying Whey
Protien supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province. A total
sample of 400 people is people who have bought Whey Protein supplement, located in Prachuap
Khiti Khan province and Petchaburi province. Questionnaire was used as a data collection tool.
Statistics used descriptive statistics, included frequency, percentage, mean, standard deviation,
One-Way ANOVA, Scheffe and Chi-Square Test.
The result showed that: 1) Most consumers bought Whey Protein supplement for men
because of good figure; bought concentrate Whey Protein; bought once a month; bought in morning
session; placed order via the Internet; paid 2,001 – 2,500 per order; and bought Whey Protein
supplement for men by getting an influence from friends. 2) In overall, the level for buying Whey
Protein supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province are in high
level. According to each component, problem recognition and post purchase are in the highest
level. 3) Consumers who have difference in status, education, and income differently view the
factors influencing buying Whey Protein supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and
Petchaburi province at 0.05 statistical significance. 4) There is a number of 0.05 statistically
significant relationship between the factors and consumer behaviors in buying Whey Protein
supplement for men in Prachuap Khiri Khan province and Petchaburi province. They included
source choose, the type of whey protein supplements buy, price to buy, the reasons for choosing,
the frequency of purchase and the time of purchase.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กิตติ์ภูมิ นิวัติศัยวงศ์. (2558). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท ต่างๆ ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.

คลังสารสนเทศ. (2011). สื่อสารการตลาด ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค. ค้นเมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2559 จาก: Free4marketingab.blogspot.com.

ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี. (2558). พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช แม่สอด. วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช แม่สอด.

บุณฑริกา นันทิพงศ์. (2555). พฤติกรรมการผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร, วารสารการเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต.

ภาวิณี ตันติผาติ. (2557). การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร, วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต.

วรุณกาญจน์ สุริยะ. (2559).พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสม ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเวย์โปรตีน ของกลุ่มผู้ออกกำลังกาย ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง, สารนิพนธ์มหาวิทยาลัยเนชั่น.

วาทินี ภู่แก้ว. (2559). การตัดสินใจและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม ในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.

วิรัญชนา แพรกปาน. (2559). พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (เวย์โปรตีน) ของกลุ่มคนออกกำลังกาย, วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สุกัญญา เรียงเครือ. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี, การค้นคว้าอิสระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ยศพร คุณาวงษ์กฤติ. (2559). พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าม่านในอำเภอหัวหิน จังหวัด เพชรบุรี, วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.

หน่วงยงานสืบค้นข้อมูลความรู้รอบตัวในการดำรงชีวิต. (2559). เวย์โปรตีน คืออะไร
และการกินเวย์อย่างไรให้ได้ผล. ค้นเมื่อ วันที่29 กันยายน2559
จาก:http://www.thaihow.com/1421

แหล่งข้อมูลอาหารเสริมเวย์โปรตีน. (2556). เวย์ โปรตีน (Whey Protein) คืออะไร. ค้นเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2559 จาก
https://utaivitamin.wordpress.com/2013/08/07.

อรรนพ เรืองกัลปวงศ์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

อนุสรา เรืองกฤษณ์. (2559). พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจังหวัดเพชรบุรี,วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.

Bioticon Laboratory All Rights Reserved . (2559). ธุรกิจเวย์โปรตีน ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอนาคตไกล. ค้นเมื่อ วันที่ 29 กันยายน 2559 จาก: http://bioticon.com