แบบจำลองของลักษณะองค์การที่เป็นเลิศที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

Main Article Content

รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร ชาญชัย บัญชาพัฒนศักดา วิไลพร เลาหโกศล อุษณีษ์ เสาวกวัชรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาแบบจำลองของลักษณะองค์การที่เป็นเลิศที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย จากประชากรและกลุ่มตัวอย่างของ
ผู้ประกอบการธุรกิจในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยทั้งหมด 17 จังหวัด ซึ่งคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) การสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากขอ้ มูลในการประกอบธุรกิจมีความสำคัญและตอ้ งใหผู้ป้ ระกอบการ
สมัครใจ จำนวน 400 ราย ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตเชิงพรรณา และการวิเคราะห์สถิติพหุตัวแปรโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อต้องการพิสูจน์ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกต้องของ
องค์ประกอบ ลักษณะขององค์การที่เป็นเลิศใน 6 ด้าน ได้แก่ 1) การนำองค์การ 2) วางแผนเชิงกลยุทธ์
3) การมุง่ เนน้ ลูกคา้ 4) การวัด การวิเคราะห ์ และการจัดการความรู  5) การมุง่ เนน้ บุคลากร และ 6) การมุง่ เนน้
การปฏิบัติการ โดยผลการวิจัยพบว่า การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
นั้นผ่านและอยู่ในระดับดี (c2-test)  ความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.014,  (c2/df) เท่ากับ 1.34, CFI  เท่ากับ 0.97, GFI เท่ากับ 0.96, AGFI เท่ากับ 0.98, RMSEA เท่ากับ 0.02, SRMR เท่ากับ 0.01 และ 0.05 นอกจากนี้ผลการวิจัยแสดงว่า ลักษณะองค์การที่เป็นเลิศนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม เพราะส่งผลในเชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยประกอบด้วย
6 ปัจจัย ซึ่งจะทำให้เกิดองค์กรแห่งความเป็นเลิศที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

This research aims to develop the model of the characteristics of excellence organization
that influencing the performance of Small and Medium Enterprise in Northern Region of Thailand
from the sample and population of entrepreneurs in 17 provinces of the Northern Region of Thailand.
The samples were selected by the Nonprobability sampling method, and purposive sampling
method also was used as the information about business operations are important and required
400 voluntary respondents to complete the questionnaire which was used as the tools for data
collection. Data were analyzed with the descriptive statistics and multivariate statistical analysis of
Confirmatory Factor Analysis (CFA) to prove and examine the appropriateness and accuracy of the
characteristic of high performance organization in 6 aspects which are; 1) Leadership in
organizations 2) Strategic planning 3) Customer focus. 4) Evaluation, analysis and knowledge
management 5) Workforce focus. 6) Operations Focus. The research results showed that the
model testing with the empirical data are passed and at a good level ( -test), probability (p-value)
equals to 1.34, CFI equals to 0.97, GFI equals to 0.96, AGFI equals to 0.98, RMSEA equals to 0.02,
SRMR equals to 0.01 and 0.05. Moreover, the result of the research showed that the characteristics
of excellence organization are important to Small and Medium Enterprise because these result in
the positive effect on the operation of Small and Medium Enterprise which consist of six factors
which will lead to the increase amount of excellence organization in the future.

Article Details

Section
บทความวิจัย