การสร้างตัวควบคุมอัตโนมัติด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดของการเคลื่อนที่กลุ่ม อนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสำหรับระบบส่งกำลังไฟฟ้าสองพื้นที่

Main Article Content

จิตสราญ สีกู่กา ศิริพร แสนศรี สาวิณี แสงสุริยันต์ รพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล นิตยา เมืองนาค

Abstract

บทความนี้นำเสนอการออกแบบตัวควบคุมพีไอดีสำหรับระบบการส่งกำลังไฟฟ้าระยะไกลสองพื้นที่
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้กำลังไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ โดยตัวควบคุมพีไอดีเป็นตัวควบคุม
ที่ถูกใช้ควบคุมระบบการส่งกำลังไฟฟ้าระยะไกลสองพื้นที่ เนื่องจากมีโครงสร้างการควบคุมที่ง่ายกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุมอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม การปรับค่าอัตราขยายพีไอดีที่เหมาะสมยังเป็นประเด็น
ที่ยังได้รับการศึกษาเพื่อการปรับค่าให้ได้ค่าอัตราขยายที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อทำการ
เลือกค่าอัตราขยายที่เหมาะสมโดยใช้การหาค่าเหมาะที่สุดของการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคเพื่อนำมาประยุกต์
ใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังสองพื้นที่ โดยระบบนี้เป็นระบบที่มีการส่งสัญญาณความถี่ในระยะไกล
ระหว่างพื้นที่ผ่านทางสายส่ง ซึ่งเมื่อเกิดผลกระทบจากพื้นที่หนึ่งจะเกิดผลกระทบต่ออีกพื้นที่ที่เหลือ
โดยในบทความนี้เลือกใช้ค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยเป็นฟังก์ชันวัตถุประสงค์ในการเลือกอัตราขยาย
และเปรียบเทียบความถูกต้อง จากผลการจำลองและเปรียบเทียบพบว่าการควบคุมความถี่ของระบบส่งกำลัง
สองพื้นที่โดยพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีด้วยการเลือกอัตราขยายด้วยวิธีการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาค สามารถ
ควบคุมสัญญาณตามความถี่อ้างอิงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงโหลดใน
รูปแบบต่างๆ

This paper presents a design of PID controllers for two area power systems with variation
in the load. Currently, PID controller has been used to operate in two area power system because
its structure is simpler compared to others. However, the issue of tuning and designing a PID
controller adaptively and efficiently is still open. This paper presents an improved PID controller
efficiency from tuning by Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm. The automatic generation
control has been developed for two area thermal network using PSO based PID controller. The two
control signals are thus developed by a PSO based PID controller, which are fed one to each area
for frequency response enhancement. The errors between desired frequency response and
actual frequency response are calculated by using the Mean Square Error (MSE). Simulation and
comparison result shows that the active power control of the system with PSO based PID controller
help to achieve the frequency at the reference frequency with variation in the load.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

จิตสราญ สีกู่กา, คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การสร้างตัวควบคุมอัตโนมัติด้วยการหาค่าเหมาะที่สุดของการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสำหรับระบบส่งกำลังไฟฟ้าสองพื้นที่

Automatic Generation Control Using Particle Swarm Optimization based PID Controller for Two Area Power System