การแบ่งปันข้อมูลด้วยโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีภายใต้ข้อความแบบเจสัน และหัวข้อแบบเอ็มทีเอ็นซี

Main Article Content

นษิ ตันติธารานุกุล กิตติกร หาญตระกูล

Abstract

โปรโตคอลเอ็มคิวทีทีเป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัลหรือชุดเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่กำลัง
เป็นที่นิยมเพื่อใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อการสื่อสารที่มีแบนด์วิดท์จำกัด
ขณะ ที่ใช้ทรัพยากรตํ่า จึงสามารถรองรับการสื่อสารข้อมูลที่มีความถี่ของการรับส่งสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามการสื่อสารข้อมูลผ่านโปรโตคอลเอ็มคิวทีทีประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ “หัวข้อ” และ “ข้อความ”
ที่ใช้สำหรับกำหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้เผยแพร่ข้อมูลและผู้บอกรับข้อมูล ซึ่งยังขาดมาตรฐานที่
แน่นอนในการกำหนดชื่อหัวข้อและรูปแบบของข้อความที่ใช้รับส่งระหว่างกันในเชิงสาธารณะ จึงยากแก่
การค้นหา บอกรับหรือนำข้อมูลไปใช้งาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเสนอการกำหนดมาตรฐานในการแบ่งปันข้อมูล
สาธารณะผา่ นโปรโตคอลเอ็มคิวทีทโี ดย กาํ หนดใหช้ อื่ หัวขอ้ ตอ้ งอยู่ภายใตห้ ลักการการตงั้ ชอื่ แบบเอ็มทีเอ็นซี
ซงึ่ ถูกเสนอขนึ้ ในงานวิจยั กอ่ นหนา้ ของผูว้ จิ ยั รว่ มกับการกำหนดใหข้ อ้ ความทสี่ ง่ อยูใ่ นแบบรูปเจสันทสี่ ามารถ
อ่านได้เข้าใจทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยได้ทดสอบความเหมาะสมในด้านการสื่อความหมายและ
ความยาก-งา่ ยตอ่ การใชง้ านรว่ มกับอักขระตัวแทนของขอ้ มูลทอี่ ยูภ่ ายใตห้ ลักเกณฑด์ งั กลา่ ว ผลการวิจยั แสดง
ให้เห็นว่า ชุดข้อมูลที่ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ข้างต้นสามารถสื่อความหมายให้ผู้บ2อกรับข้อมูลเข้าใจถึงรายละเอียด
ของข้อมูลได้ในระดับดีมากและง่ายต่อการบอกรับข้อมูลร่วมกับอักขระตัวแทน แม้ผู้บอกรับข้อมูลจะมี
ความรู้หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเอ็มทีเอ็นซีและเจสัน

MQTT is one of the most popular communication protocols that any digital devices in smart
cities use to communicate with each other. MQTT protocol is designed for a low bandwidth
communication while requires low resource consumption. Thus, MQTT protocol is appropriated for
the data sharing with high transmission frequency. In order to use MQTT, “Topic” and “Message”
are needed to set a communication channel between publishers and subscribers. However, there
is no open standard format in order to define the topic and the message of data to be shared in
public. So, subscribers hard to find and subscribe their desired data. In this paper, we determine
the standard of data sharing via MQTT protocol that the topic will be created following the MTNC
format from our previous work. A message is also stored in JSON format that readable by a human
and computers. We evaluate the data explanation and the easiness of the subscription with
wildcards in the proposed standard. The experimental results show that a topic created following
MTNC format and a message stored in JSON format can explain the meaning of data and it allows
the subscribers to find their desired information easier than without using this technique.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biographies

นษิ ตันติธารานุกุล, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Dr. Nasi Tantitharanukul is the lecturer at Department of Digital Technology Innovation, Faculty of Science, Maejo University Chiang Mai,  Thailand

กิตติกร หาญตระกูล, สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Dr. Kittikorn Hantrakul is the lecturer at Department of Digital Technology Innovation, Faculty of Science, Maejo University Chiang Mai,  Thailand

References

Derhamy, H. ; Eliasson, J. ; Delsing, J. & Priller, P. (2015, September). A survey of commercial frameworks for the Internet of Things. In Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA), 2015 IEEE 20th Conference on (pp. 1-8). IEEE.
Hantrakul, K. ; Sitti, S. & Tantitharanukul, N. (2017). Parking lot guidance software based on MQTT Protocol. In Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT). International Conference on (pp. 75-78). IEEE.
ISO/IEC20922:2016. (2016). Information technology – Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) v3.1.1. 2016.
Lin, B. ; Chen, Y. ; Chen, X. & Yu, Y. (2012, August). Comparison between JSON and XML in Applications Based on AJAX. In Computer Science & Service System (CSSS), 2012 International Conference on (pp. 1174-1177). IEEE.
mqtt.org. MQTT. (Maejo University) Online accessed 10-Jan-2017. Retrieve June, n.d. , from , http://mqtt.org.
Osathanunkul, K. ; Hantrakul, K. ; Pramokchon, P. ; Khoenkaw, P. & Tantitharanukul, N. (2017). Configurable automatic smart urinal flusher based on MQTT protocol. In Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), International Conference on (pp. 58-61). IEEE.
Tantitharanukul, N. ; Osathanunkul, K. ; Hantrakul, K. ; Pramokchon, P. & Khoenkaw, P. (2016).
Mqtt-topic naming criteria of open data for smart cities. In Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 2016 International (pp. 1-6). IEEE.
Tantitharanukul, N. ; Osathanunkul, K. ; Hantrakul, K. ; Pramokchon, P. & Khoenkaw, P. (2017, March). MQTT-Topics Management System for sharing of Open Data. In Digital Arts, Media and Technology (ICDAMT), International Conference on (pp. 62-65). IEEE.
Vermesan, O. & Friess, P. (Eds.). (2014). Internet of things-from research and innovation to market deployment (pp. 74-75). Aalborg: River Publishers.
Xu, Z. & Zhu, J. (2011, December). Research of WebGIS based on HTML5 and JSON. In Computer Science and Network Technology (ICCSNT). (pp. 1714-1717). IEEE.