วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจัดทำโดย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เริ่มตีพิมพ์ใน ปี พ.ศ. 2550 มีกำหนดออก ราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1  มกราคม – มีนาคม  ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน และ ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม   ทั้งนี้กำหนดออกเดิมของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในปีที่เริ่มตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2550  มีกำหนดออกราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม  ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 วารสารได้เปลี่ยนกำหนดออกเป็นราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) โดยเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน   และเพื่อหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์วารสารข้ามปีในฉบับเดียวกัน  ในปี พ.ศ. 2559  จึงได้เปลี่ยนกำหนดออกอีกครั้ง โดยเริ่มฉบับที่ 1 ในเดือนมกราคม  - มีนาคม และไปสิ้นสุดฉบับที่ 4 ในเดือนตุลาคม – ธันวาคม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจัดพิมพ์บทความวิชาการ (Academic Article) บทความวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้เขียนส่งต้นไฟล์ต้นฉบับบทความ

2017-11-20

ผู้เขียนส่งต้นไฟล์ต้นฉบับบทความ (รูปแบบไฟล์ Word และ .Pdf) พร้อมแนบแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ทางระบบ Online Submissionที่  http://www.tci- thaijo.org/index.php/FEU/information/authors

ทั้งนี้  ผู้เขียนต้องส่งแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ฉบับจริง มายัง กอง บก.ที่มีลายเซน    ของผู้เขียนครบทุกคนมาตามที่อยู่ข้างท้าย

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

120 ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50100 

Vol 12 No 2 (2018): เมษายน 2561 - มิถุนายน 2561

Published: 2018-06-28

A Study on the Characteristics of Life Skills in Preparation for the Release of Juvenile Delinquents

วนัญญา แก้วแก้วปาน, ชนิดา มิตรานันท์, อัจศรา ประเสริฐสิน

70

Effects of Inquiry Method with V Diagrams to Promote Critical Thinking of MathayomSuksa 2 Students

ฐิติรัตน์ ปัญญาเยาว์, วีระพงษ์ แสง-ชูโต

100

Competitiveness Empowerment of Private Vocational Institutions in the Northern Region of Thailand

รุ่งฤดี รัตน์ชัยศิลป์, จิรพล จิยะจันทน์

217

Touch Screen Using Behavior of Elderly User in Bangkok

วลัยนุช สกุลนุ้ย, เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม

233

View All Issues

Indexed in tci