วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU Academic Review)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจัดทำโดย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  โดยจัดทำเป็นราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม  ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 วารสารได้เปลี่ยนกำหนดออกเป็นราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ปี) โดยเริ่มตั้งแต่วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป  ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ฉบับที่ 2  เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม  ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม  และ ฉบับที่ 4  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้เปลี่ยนแปลงกำหนดออก ดังนี้ ฉบับที่ 1  มกราคม – มีนาคม  ฉบับที่ 2  เมษายน – มิถุนายน  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม – กันยายน และ ฉบับที่ 4  ตุลาคม – ธันวาคม


วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

Indexed in tci

Announcements

 

ปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

 
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของวารสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  และขออภัยผู้เขียนทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  
Posted: 2017-08-31
 
More Announcements...

Vol 11, No 3 (2017): กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560

Table of Contents

สารบัญ / กองบรรณาธิการ

สารบัญ / กองบรรณาธิการ PDF
 

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ PDF
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
 

บทความวิจัย

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเผชิญปัญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร PDF
ภูริเดช พาหุยุทธ์, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, องอาจ นัยพัฒน์, คมเพชร ฉัตรศุภกุล 9
อิทธิพลของความสอดคล้อง และนวัตกรรมส่วนบุคคลที่มีต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน PDF
รัชมัง วิริยะพันธ์, ปวีณา คำพุกกะ 25
อิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการที่มีต่อแนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยวและศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ (MICE) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี PDF
ศิรประภา บำรุงวัตร์, ปรียาวดี ผลอเนก 37
Enhancing CMU Second Year Students’ English Writing Ability, Self-Confidence, and Motivation for Learning by Implementing Web Board Writing Activities PDF
Aree Na Nan 50
แนวทางการสร้างความภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร PDF
อรรนพ เรืองกัลปวงศ์, สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ 63
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาวกรณี สินค้าเรือใบจำลอง จังหวัดเชียงใหม่ PDF
กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ 79
การประยุกต์ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อการจัดการความรู้และส่งเสริมทักษะงานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ PDF
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, พัชรินทร์ สารมารท, อรทัย ดุษฎีดำเกิง, ภัทริกา มณีพันธุ์ 93
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน PDF
ทัศนีย์ บุญแรง 105
รูปแบบความร่วมมือกับภาครัฐขององค์กรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF
เฉลิมศักดิ์ บุญนำ, อิศรัฏฐ์ รินไธสง, อนุวัต สงสม 118
บทบาทครูพี่เลี้ยงในการส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู PDF
สายฝน แสนใจพรม, น้ำผึ้ง อินทะเนตร 133
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผู้ประกอบการตลาดนัด จังหวัดลำปาง PDF
บุญฑวรรณ วิงวอน, อัจฉรา เมฆสุวรรณ 147
อิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง PDF
ชัยวัฒน์ สมศรี, บงกชกร หงษ์สาม, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ 161
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก PDF
กชกร สายบุญศรี, อัศนี วันชัย 174
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง PDF
ธนัช มหาสินทรัพย์, ชัยณรงค์ สุวรรณสาร 184
บทบาทสตรีในการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย PDF
มนสิชา ภักดิเมธี, พลวัฒ ประพัฒน์ทอง 195
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ PDF
จันทร์จิตร เธียรสิริ, ศิริอมร กาวีระ, นรพรรณ โพธิพฤกษ์ 211
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 โดยชุดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 PDF
อโนดาษ์ รัชเวทย์, ฐิชินีปกรณ์ สมแก้ว, ปภาวี อุปธิ 226
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่: กรณีศึกษา เส้นทางลำเหมืองฝายพญาคำ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ PDF
สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ 239
รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมือง กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าเก็ตถี่ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ PDF
นุชจรี ศรีอุปโย, แสงหล้า สุยะราช 261
รูปแบบการนำเสนอเว็บที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ กรณีศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี PDF
ธิติพร ชาญศิริวัฒน์, สมาน ลอยฟ้า 276