Published: 2016-09-27

การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักพุทธธรรม ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในภาคเหนือตอนบน

ชวลิต ขอดศิริ, วรวิทย์ นิเทศศิลป์, รุ่งทิพย์ กล้าหาญ, ชินภัทร สมุทรชัย

200