Vol 11, No 3 (2017)

กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560

Table of Contents

สารบัญ / กองบรรณาธิการ

สารบัญ / กองบรรณาธิการ PDF
 

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ PDF
 

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
 

บทความวิจัย

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเผชิญปัญหาเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร PDF
ภูริเดช พาหุยุทธ์, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, องอาจ นัยพัฒน์, คมเพชร ฉัตรศุภกุล 9
อิทธิพลของความสอดคล้อง และนวัตกรรมส่วนบุคคลที่มีต่อความตั้งใจในการชำระเงินผ่านสมาร์ทโฟน PDF
รัชมัง วิริยะพันธ์, ปวีณา คำพุกกะ 25
อิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการที่มีต่อแนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยวและศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ (MICE) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี PDF
ศิรประภา บำรุงวัตร์, ปรียาวดี ผลอเนก 37
Enhancing CMU Second Year Students’ English Writing Ability, Self-Confidence, and Motivation for Learning by Implementing Web Board Writing Activities PDF
Aree Na Nan 50
แนวทางการสร้างความภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร PDF
อรรนพ เรืองกัลปวงศ์, สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ 63
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรม OTOP 5 ดาวกรณี สินค้าเรือใบจำลอง จังหวัดเชียงใหม่ PDF
กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ 79
การประยุกต์ใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อการจัดการความรู้และส่งเสริมทักษะงานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ PDF
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, พัชรินทร์ สารมารท, อรทัย ดุษฎีดำเกิง, ภัทริกา มณีพันธุ์ 93
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน PDF
ทัศนีย์ บุญแรง 105
รูปแบบความร่วมมือกับภาครัฐขององค์กรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ PDF
เฉลิมศักดิ์ บุญนำ, อิศรัฏฐ์ รินไธสง, อนุวัต สงสม 118
บทบาทครูพี่เลี้ยงในการส่งเสริมความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู PDF
สายฝน แสนใจพรม, น้ำผึ้ง อินทะเนตร 133
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานทางการเงินตามมุมมองของผู้ประกอบการตลาดนัด จังหวัดลำปาง PDF
บุญฑวรรณ วิงวอน, อัจฉรา เมฆสุวรรณ 147
อิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง PDF
ชัยวัฒน์ สมศรี, บงกชกร หงษ์สาม, นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ 161
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก PDF
กชกร สายบุญศรี, อัศนี วันชัย 174
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง PDF
ธนัช มหาสินทรัพย์, ชัยณรงค์ สุวรรณสาร 184
บทบาทสตรีในการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย PDF
มนสิชา ภักดิเมธี, พลวัฒ ประพัฒน์ทอง 195
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ PDF
จันทร์จิตร เธียรสิริ, ศิริอมร กาวีระ, นรพรรณ โพธิพฤกษ์ 211
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 โดยชุดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 PDF
อโนดาษ์ รัชเวทย์, ฐิชินีปกรณ์ สมแก้ว, ปภาวี อุปธิ 226
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่: กรณีศึกษา เส้นทางลำเหมืองฝายพญาคำ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ PDF
สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ 239
รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมือง กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าเก็ตถี่ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ PDF
นุชจรี ศรีอุปโย, แสงหล้า สุยะราช 261
รูปแบบการนำเสนอเว็บที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ กรณีศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี PDF
ธิติพร ชาญศิริวัฒน์, สมาน ลอยฟ้า 276