Search


 
Issue Title
 
Vol 10, No 4 (2016): ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
วันเพ็ญ ศุภตระกูล, อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์, ดรุชา รัตนดำรงอักษร
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) การจัดการเรียนรู้ให้กับบ้านและชุมชน ในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
นันท์มนัส เลิศสิริกาลกูล, พัชรีวรรณ กิจมี
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) รูปแบบการตลาดธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม กรณีศึกษา ย่านวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
อดิศราพร ลออพันธุ์สกุล, กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
 
Vol 4 (2011): พฤษภาคม 2554 ฉบับพิเศษ การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจเพื่อจัดตั้งร้านอาหารมังสวิรัตเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ญาดา ยั่งยืน
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม 2560 - มีนาคม 2560 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ดรุชา รัตนดำรงอักษร
 
Vol 4 (2011): พฤษภาคม 2554 ฉบับพิเศษ แผนธุรกิจเพื่อจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ชิษณุพงศ์ จิระโชตินันท์กุล
 
Vol 4 (2011): พฤษภาคม 2554 ฉบับพิเศษ ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
กาญจนา สมมิตร, จิณห์นิภา สุทธิกุล
 
Vol 9, No 2-4 (2015): สิงหาคม 2558 - ธันวาคม 2558 ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ภาพสะท้อนจากมุมอื่น และจากมุมเดียวกัน Abstract  PDF
วลีรัตน์ แสงไชย
 
Vol 4 (2011): พฤษภาคม 2554 ฉบับพิเศษ การพัฒนาระบบสารสนเทศวัด ในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
พงศ์กร จันทราช
 
Vol 9, No 1 (2015): พฤษภาคม 2558 - กรกฏาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ณัฐณิชา บุญยืน, พัชรีวรรณ กิจมี
 
Vol 5, No 2 (2012): ธันวาคม 2554 - พฤษภาคม 2555 การดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ Abstract  PDF
ศิริรัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 การตลาดสำหรับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน Abstract  PDF
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, ภาคภูมิ ภัควิภาส
 
Vol 7, No 1 (2013): มิถุนายน 2556 - พฤศจิกายน 2556 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
พงศ์กร จันทราช
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
อรณัชชา เปอะโพ, วรรณวดี ม้าลำพอง
 
Vol 7, No 2 (2014): ธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 ความคาดหวังของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี Abstract  PDF
เจนจิรา ขันแก้ว
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
กาญจณา เกิดอ้าย, พนมพร จันทรปัญญา
 
Vol 7, No 2 (2014): ธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน Abstract  PDF
นรพรรณ โพธิพฤกษ์, จิตรา บุญตัน, ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
พรทิพย์ ถาอ้าย, มานูนณย์ สุตีคา
 
Vol 7, No 2 (2014): ธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 สถานการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้บริบททุนทางสังคมในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
กาญจนา สมมิตร
 
1 - 19 of 19 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"