Search


 
Issue Title
 
Vol 11, No 2 (2017): เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 ภาพอนาคตของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Abstract  PDF
ชวลิต ขอดศิริ, มนัส สุวรรณ
 
Vol 9, No 2-4 (2015): สิงหาคม 2558 - ธันวาคม 2558 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดีย์และพระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ประทีป พืชทองหลาง
 
Vol 11, No 2 (2017): เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 Strategic Communication Management for Symphony Orchestra in the Context of Lanna Culture: A Case Study of The Chiang Mai Youth Philharmonic Band and Symphony Orchestra Foundation Abstract  PDF
Pornnapat Chaisathan, Patama Satawedin, Chaiyarit Thongrawd
 
Vol 10, No 2 (2016): เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากธุรกิจค้าปลีกของนักท่องเที่ยว ในย่านท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์, ดรุชา รัตนดำรงอักษร, พารินทร์รัตน์ ธรรรมหมื่นยอง
 
Vol 10, No 2 (2016): เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 การศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ททิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ, นรพรรณ โพธิพฤกษ์
 
Vol 10, No 2 (2016): เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 การเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับลูกค้าชาวจีนของธุรกิจสปาในเชียงใหม่ Abstract  PDF
สร้อยสุรินทร์ ยอดพันคำ, Mengyu Gu
 
Vol 9, No 1 (2015): พฤษภาคม 2558 - กรกฏาคม 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ณัฐณิชา บุญยืน, พัชรีวรรณ กิจมี
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
รัญชณ์ลาภิณ รังสิยานนท์, ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 Abstract  PDF
เกศรินทร์ จุมปา, พัชรีวรรณ กิจมี
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
กาญจณา เกิดอ้าย, พนมพร จันทรปัญญา
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
พรทิพย์ ถาอ้าย, มานูนณย์ สุตีคา
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) การจัดการเรียนรู้ให้กับบ้านและชุมชน ในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
นันท์มนัส เลิศสิริกาลกูล, พัชรีวรรณ กิจมี
 
Vol 9, No 2-4 (2015): สิงหาคม 2558 - ธันวาคม 2558 ความเหลื่อมลํ้าทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ : ภาพสะท้อนจากมุมอื่น และจากมุมเดียวกัน Abstract  PDF
วลีรัตน์ แสงไชย
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) รูปแบบการตลาดธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม กรณีศึกษา ย่านวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
อดิศราพร ลออพันธุ์สกุล, กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน
 
Vol 7, No 1 (2013): มิถุนายน 2556 - พฤศจิกายน 2556 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
พงศ์กร จันทราช
 
Vol 7, No 1 (2013): มิถุนายน 2556 - พฤศจิกายน 2556 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตำนานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ
 
Vol 11, No 2 (2017): เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Abstract  PDF
กรัณย์ ปัญโญ
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 ผลกระทบของภาพยนตร์การ์ตูนชุดบาร์บี้ที่มีต่อเด็กประถมศึกษาตอนต้น ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ปิยาภรณ์ เมืองคำ
 
Vol 7, No 2 (2014): ธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 ความคาดหวังของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี Abstract  PDF
เจนจิรา ขันแก้ว
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 การตลาดสำหรับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน Abstract  PDF
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, ภาคภูมิ ภัควิภาส
 
Vol 7, No 2 (2014): ธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน Abstract  PDF
นรพรรณ โพธิพฤกษ์, จิตรา บุญตัน, ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม 2560 - มีนาคม 2560 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ดรุชา รัตนดำรงอักษร
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
อรณัชชา เปอะโพ, วรรณวดี ม้าลำพอง
 
Vol 7, No 2 (2014): ธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 สถานการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้บริบททุนทางสังคมในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
กาญจนา สมมิตร
 
1 - 24 of 24 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"