Search


 
Issue Title
 
Vol 10, No 3 (2016): กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 A Curriculum Development to Enhance Social and Emotional Learning for Teacher Students Abstract  PDF
Prayut - Thaithani, Saisunee - Termsinsuk
 
Vol 10, No 3 (2016): กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำจังหวัดนนทบุรี Abstract  PDF
อรรนพ เรืองกัลปวงศ์, สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์
 
Vol 10, No 2 (2016): เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนกลุ่มชนชาติพันธุ์ ตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
ลักขณาวดี กันตรี
 
Vol 10, No 2 (2016): เมษายน 2559 - มิถุนายน 2559 การสำรวจการดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยม กลุ่มดอยอ่างขาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 Abstract  PDF
ณัฐวุฒิ กำปั่นทอง
 
Vol 10, No 4 (2016): ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
วีระพันธ์ อะนันชัยธวัช
 
Vol 10, No 4 (2016): ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
พรนิภา จันทร์น้อย, วีระศักดิ์ ชมภูคำ, ประวัติ พื้นผาสุข, เรืองวิทย์ นนทภา
 
Vol 10, No 4 (2016): ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
วันเพ็ญ ศุภตระกูล, อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์, ดรุชา รัตนดำรงอักษร
 
Vol 10, No 4 (2016): ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559 การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ Abstract  PDF
ดารณีย์ พยัคฆ์กุล, วีระศักดิ์ ชมภูคำ
 
Vol 10, No 3 (2016): กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 การศึกษาข้ามวัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ด้านการบรรจุภัณฑ์อาหาร Abstract  PDF
สินีนาถ - เลิศไพรวัน, ดุษฎี โยเหลา
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
อุสรา จินะสุข, มานูนณย์ สุตีคา
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
พรทิพย์ ถาอ้าย, มานูนณย์ สุตีคา
 
Vol 8, No 1 (2014): มิถุนายน 2557 - พฤศจิกายน 2557 การพัฒนาบทเรียน เรื่อง การประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชน สำหรับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ Abstract  PDF
สามารถ ใจเตี้ย
 
Vol 8, No 1 (2014): มิถุนายน 2557 - พฤศจิกายน 2557 กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มกดดัน และกระบวนการนโยบายสาธารณะ Abstract  PDF
ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
 
Vol 5, No 1 (2011): มิถุนายน 2554 - พฤศจิกายน 2554 เส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารการพัฒนาชนบท ด้วยวิธีการให้การฝึกอบรมและการศึกษานอกโรงเรียน Abstract  PDF
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
 
Vol 11, No 2 (2017): เมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ในจังหวัดชลบุรี Abstract  PDF
รุ่งรดิศ เมืองลือ, พยอม ธรรมบุตร
 
Vol 9, No 1 (2015): พฤษภาคม 2558 - กรกฏาคม 2558 การดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
เมธาวรินทร์ อินทรายศ, พัชรีวรรณ กิจมี
 
Vol 7, No 1 (2013): มิถุนายน 2556 - พฤศจิกายน 2556 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในจังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
พงศ์กร จันทราช
 
Vol 11, No 1 (2017): มกราคม 2560 - มีนาคม 2560 การศึกษาทิศทางการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น Abstract  PDF
จารุณี ภัทรวงษ์ธนา, พงศ์กร จันทราช
 
Vol 9, No 1 (2015): พฤษภาคม 2558 - กรกฏาคม 2558 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน Abstract  PDF
อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์, กีรติ ตระการศิริวานิช
 
Vol 7, No 1 (2013): มิถุนายน 2556 - พฤศจิกายน 2556 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Abstract  PDF
กาญจนา สมมิตร, นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ Abstract  PDF
พระอรุณเมธี พุทธิภัทรานนท์, นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
 
Vol 7, No 2 (2014): ธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557 เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี Abstract  PDF
ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิทธิ์
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
เบญจมาศ จอมนงค์, มานูนณย์ สุตีคา
 
Vol 7, No 1 (2013): มิถุนายน 2556 - พฤศจิกายน 2556 การจัดทำบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน Abstract  PDF
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, นิศรา จันทร์เจริญสุข
 
Vol 8, No 2 (2015): ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558 (ฉบับเสริม) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
อรณัชชา เปอะโพ, วรรณวดี ม้าลำพอง
 
1 - 25 of 28 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"